Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Peder ? Anne Christensdatter Ole Nielsen Kirsten Thomasdatter
. 1714 - 1789 1724 - ? 1727 - ?
Svend Pedersen Katrine Olesdatter
Født: 29. januar 1750 i følge dato ved død Døbt: 29. januar 1764 i Åsted Sogn
Død: 4 februar 1827 i Ribberholt, Åsted Sogn Død: 18. oktober 1819 i Åsted Sogn
Gift: 19. november 1787 i Åsted Kirke.
Børn: Anne Kirstine Svendsdatter†, Kirsten Svendsdatter, Mariane Svendsdatter†, Else Svendsdatter, Peder Svendsen, Ole Svendsen, Thomas Christian Svendsen, Søren Svendsen, Jens Svendsen

 

- Den 29. januar 1764 døbtes Cathrine, Ole Nielssøns og Kirsten Thomasdatters barn af Store Starbakken. Fadderne var Hilda Thomasdatter af Ravnholt, Anna Andersdatter af Bechmann, Peder Jørgensen af Strandby, Niels Thomsen af Vejrbakken, Axel Sørensen af Heden [Åsted Sogn, kirkebog for 1753 - 1814 side 30 opslag 60]

Ved folketællingen i 1787 boede familien i Ribberholt, Åsted Sogn:
Svend Pederssøn, 38. år, bonde og gårdbeboer, husfader
Anne Christensdatter, 73 år, enke, mest sengeliggende, hans moder
Knud Jørgenssøn, 27. år, ugift, husfaders tjenestefolk
Ole Thomassøn, 23. år, ugift, husfaders tjenestefolk
Cathrine Olufsdatter, 23. år, ugift, husfaders tjenestefolk
Anne Pedersdatter, 33. år, ugift, husfaders tjenestefolk
Christen Thomassøn, 15. år, husfaders tjenestefolk

Ugifte Svend Pedersen af Ribberholt, Åsted Sogn, og ugifte Cathrine Olufsdatter af Store Starbakken, samme sogn, blev trolovet 23. august 1787 og viet den 19. november 1787. Forloverne var Knud Christensen af Lien i Elling Sogn og Jacob Knudsøn af Bondevadet, samme sogn [Åsted Sogn, kirkebog for 1753 - 1814 side 90 opslag 180]

Svend Pedersen og Cathine Olesdatters børn var:

Ved folketællingen i 1801 boede familien i Ribberholt, Åsted Sogn:
Svend Pedersen, 51. år, husbonde, bonde og gårdbeboer
Katrine (Katharine) Olesdatter, 35. år, hans kone
Else, 6. år, deres barn
Peder, 4. år, deres barn
Ole, 1. år, deres barn
Knud Nielsen, 42. år, tjenestekarl
Kristen Bendtsen, 14. år, tjenestekarl
Margrethe Friderichsdatter, 24. år, tjenestepige.

Cathrine Olesdatter døde den 18. oktober 1819, og hun blev begravet den 24. oktober 1819. Hun var gårdmand Svend Pedersens kone i Ribberholt. Hun blev 55 år 9 måneder [Åsted Sogn, kirkebog for 1814 - 1843 side 206b nr 21 opslag 131]

Svend Pedersen, gårdmand i Ribberholt, døde den 4. februar 1827 og han blev begravet den 11. februar 1827. Han blev 77 år og 6 dage gammel [Åsted Sogn, kirkebog for 1814 - 1843 side 191b nr. 64 opslag 127]


No 6 C7 mus 1794 To enhalv Rigsdaler.
Hr. Marius Gjøe Rosenkrantz til Lerbæk og Skårupgård, Obr. Hof Rets Assesor gøre vitterlig, at have solgt og afhændet ved købekontrakt af dato 5. juni 1793, som jeg og hermed sælger skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Svend Pedersen og hans arvinger en min gård i Riberholt kaldet, i Åsted Sogn liggende, der hidtil har været beboet af ham, som fæster. Bemelte gård står ansat for ager og engs hartkorn efter nye landmålings matrikel 6 tønder - 7 skæppe - 1 album og da køberen boelsmand Sven Pedersen i dag har betalt mig den accordeerte købe summa 450 rigsdaler dansk courant; så kendes i og for mig og mine arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til alle udi fornævnte gård Ribberholt med sine tilhørende jorder og ejendomme, samt påstående bygninger, men herved skøder og overdrager samme til køberen Svend Pedersen og hans arvinger med al den ret og herlighed jeg til denne ejendom selv har ejet og havst, samt tilforpligte mig til føje, frelse og hjemle ham sin erholdte ejendom. Skulle noget sligt for min vanhjemmel skyld blive Svend Pedersen ved lovmål frakendt, da er jeg ham, som hjemmelsmand derfor ansvarlig. Dette til bekræftelse med min hånd og segl, så og af 2 ved vitterligheds vidner underskrevne og forseglt.
Lerbæk den 13. juni 1794 Rosenkrantz.
Til vitterlighed efter begæring underskriver og forsegler
R. Høyer og P. Pettersen begge fra Lerbæk.
[M 28 881 side 274 nr. 6. Skøde & panteprotekol B.]


Omskrivelses påtegning af den 15. april 1813. Tinglyst den 3. maj samme år.
No. 3 C7 mus 1800 Een Rigsdaler.
Jeg underskrevne Svend Pedersen boende i Ribberholt i Åsted Sogn, kendes og hermed vitterlig gør: At være skyldig til hr. Anders Homann, købmand i Skagen, den Summa - 150 rigsdaler dansk courant, som han mig i dette års snabsting lånt og forstrakt haver. Thi forpligter jeg herved mig og mine arvinger, denne mig således lånte kapital i alle måder skadeløs, efter foregående et fjerding års lovlige opsigelse. Imidlertid sålænge samme hos mig er indestående erlægger jeg i Skagen deraf årlig 4 procent rente til hvert års 13. juni eller omslagstermin. - Og på det kreditor for denne mig lånte kapital og renter kan være desto mere betrygget, pantsætter ieg herved med anden prioritets pante og rettighed næst efter den kapital på 300 Rigsdaler, som jeg efter obligation er skyldig til Jørgen Jensen i Elling Sogn hans skøde på 1. prioritet min ejede og påboende gård i Ribberholt i Åsted Sogn, stående for hartkorn ager og eng på 6 tønder - 7 skæppe - 1 album med tilhørende herligheder og rettigheder, bygninger, besætning, ind- og udbo, intet i nogen måde undtagen; men skal forblive kreditor merbenævnte Hr. Homann eller hans arvinger et sikkert og fast pant, som meldt næst efter 1. prioritet. Denne min idstedte panteobligation, som til tinge kan læses og protokolleres, uden mig derfor at give varsel, have jeg ej alene underskrevet og forseglet; men og formået nærværende tvende vidner med mig vitterlighed at underskrive og forsegle. Ålborg den 16. juni 1800.
Svend Pedersen LS
Til vitterlighed underskriver og forsegler efter begæring
Mathias Ferslev LS og Jens Michelsen LS
[M 28 881 side 504 nr. 3. Skøde & panteprotekol B.]


Omskrivelses påtegning af den 11. maj 1813. Tinglyst den 31. oktober.
No. 2 C7 mus 1801 En halv Rigsdaler.
Jeg underskrevne Svend Pedersen, selvejer, gårdmand i Ribberholt, tilstår herved at være vitterlig gæld skyldig til unge karl Niels Christian Christensen udi Store Håbendahl i Åsted Sogn, den Summa 99 rigsdaler - 5 mark - 8 skilling, som han mig på begæring, haver lånt og mig forstrakt haver; thi lover og tilforpligter jeg mig og mine arvinger, een for alle eller nogle for een, ej allene skadeløs at betale benævnte kapital til Niels Christian Christensen eller hans arvinger, efter et halv års forgående lovlig opsigelse fra enhver af siderne, men endog sålænge samme kapital hos mig er indestående svarer jeg deraf årlig udi rente 4 procent, som tager sin begyndelse fra dato at regne. Og på det fornævnte Niels Christian Christensen og hans arvinger, kan være desto tryggere hos mig og mine arvinger, for ermeldte kapital og renter, samt alle pågående omkostninger og skadeløs, pantsætter jeg herved med 3die prioritets ret min selvejede og påboede bondegård i Ribberholt beliggende, udi Åsted Sogn, der skrives for hartkorn ager og eng 6 tønder - 7 skæppe, som er asseureret i Brandkassen for den summa 520 rigsdaler. Til hvilken ende jeg ikke alene denne min panteobligation egenhændig haver underskrevet og forseglet, samt end ydermere formået tvende vitterligheds vidner, dette med mig til vitterlighed ville underskrive. Så må og denne obligation til tinge læses og protokolleres når for got eragtes, uden mig derfor at indvarsle.
Ribberholt den 13. juni 1801.
Til vitterlighed efter begæring underskriver Svend Pedersen LS
Christen Christensen LS - Niels Olsen med påholden pen LS
[M 28 881 side 547 nr. 2. Skøde & panteprotekol B.]


Forevist i Retten på Horns Venneberg Herredes Ting den 14. juni 1802 og i følge kvittering af den 10. ditto af pantebogen udslettet. Eibach.
No. 4 C7 mus 1800 Halvanden Rigsdaler.
Jeg underskrevne Svend Pedersen boende i Ribberholt i Åsted Sogn, kendes og herved vedstår, ret vitterlig gæld skyldig at være til velforneme mand Jørgen Jensen boende på Rimmen i Elling Sogn den Summa - 299 rigsdaler dansk courant, som han mig i dette års snapsting lånt og forstrakt haver til at udbetale mit påboende forhen i fæste havte, nu købte sted Ribberholt kaldt. Thi forpligter jeg mig og mine arvinger, een for alle og alle eller nogle for een, igen redelig at betale bemeldte Jørgen Jensen, eller hans arvinger denne mig lånte kapital skadeløs i alle måder, og det til hvilken snapstings termin kapitalen ved et hver års opsigelse lovlig måder forkyndiget. Imidlertid og sålænge kapitalen ej - udbetalt hos mig vorde indestående, betaler jeg årlig rente til hvert års 8de juni tre, trefjerde dele rigsdaler af hvert hundrede, og erlægger summa til Jørgen Jensen, Rimmen, eller hvem anden mand her i landet han til dens modtagelse måtte kommidere, fire dage før den fastsatter termins dag.
Og på det kreditor for den mig lånte kapital og de herved svarende renter, kan være desto mer betrykket, pantsætter jeg ham herved med første prioritets pante rettighed ovenmeldte mit påboede og købte sted Ribberholt beliggende i Åsted Sogn, der er ansat for Hartkorn 6 tønder - 7 skæpper - 1 album, og asseureret i Landets Brandkasse for 520 rigsdaler, hvilket sted ved Hr. Assesor Marius Giøe Rosenkrantzes Skøde af Dato den 13. juni 1794, protocolleret den 4. august 1794, er mig solgt og tilskødet for den købesum 450 rigsdaler, og det med til sin tilliggende ejendom og herlighed af bygninger, ager, eng og grund, af hvad navn nævnes kan, således som det mig var solgt, hvoraf ieg intet i nogen måde må sælge, bortflytte eller afhænde, uden kreditors forevidende og samtykke, samt besætning af 6 bæster (heste), 2 vogne, ploug og harve, der eet med hinanden skal være og blive kreditor et sikkert og urørligt pant, for ovenmeldte kapital og renter, indtil den sidste skilling med den første vorder redelig i alle måder udbetalt til kreditor eller hvem anden denne pante obligation med rette i hændehavende.
Denne min udstedede pante obligation, som uden indvarsling til mig må tinglyses og protokolleres haver jeg selv egenhændig underskrevet og formået sognepræsten for Elling og Tolne Menigheder Hr. Christen Voleus og Thomas Jensen i Vester Sortkiær samme til vitterlighed at indskrive og forsegle.
Ribberholt den 13. juni 1800 som tilstedeværende ved debitors underskrift underskriver
Christen Voleus LS, Thomas Jensen LS og Svend Pedersen LS
[M 28 881 side 502 nr. 4. Skøde & panteprotekol B.]


Omskrivelses Påtegning af den 15. april 1813, tinglyst den 3. maj samme år.
No. 4 C7 mus 1802 Halvanden Rigsdaler
Jeg underskrevne Svend Pedersen boende i Ribberholt i Åsted Sogn, kendes og hermed vitterliggiør: at være skyldig til Hr. Anders Homann, med forligelsescomisair og købmand i Skagen den summa 299 rigsdaler dansk courant, som han mig lånt og forstrakt have; thi forpligter jeg herved mig og mine Arvinger, een for alle, og alle for een at tilbagebetale velbemeldte Hr. Forligelses commisair og købmand Anders Homann, eller hans arvinger, denne mig således lånte kapital i alle måder skadeløs, efter foregående et halv års opsigelse; Imidlertid så længe samme hos mig er indestående, erlægger jeg i Skagen deraf årlig 4 procent rente, til hvert års 13. juni eller overslags termin. Og på det kreditor for denne mig lånte kapital og renter, kan være desto mere betrygget, pantsætter jeg herved med 1. prioritets rettighed, min iboende gård i Ribberholt, Åsted Sogn, stående for hartkorn, ager og eng 6 tønder, 7 skæpper, 1 album med tilhørende herligheder og rettigheder, bygninger, besætning, ind- og udbo, intet i nogen måde undtagen, må ret forblive kreditor, merbenævnte hr. Forligelses Commisair og købmand Anders Homann eller hans arvinger, et sikkert og fast Pant som meldt på 1. prioritet. Denne mig udstedte 1. prioritet pante obligation, som til tinge kan læses og protokolleres, uden mig derfor at varsle, haver jeg ej alene selv underskrevet og forseglet, men endog formået nærværende tvende vidner med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle.
Skagen den 5. juni 1802
Svend Pedersen LS, Mathias Feisler LS, H. Ravn LS
[M 28 881 side 603 nr. 4. Skøde & panteprotekol B.]


Skiftet efter gårdejer Svend Pedersen:
År 1827 den 24. februar mødte fuldmægtig Kahlen i Ribberholt i Åsted Sogn for i Skifteforvalteren Capt. Flindts lovlige Forfald, der i dag havde Auctioner at afholde over 4de Direktion for den almindelige Rentekasse udlagte Gård i Lendum Sogn, at afholde registrerings og vurderingsforretning efter sammesteds ved døden afgangne gårdmand Svend Pedersen, der i flere år har hensiddet som enkemand. Som vitterlighedsvidne og tillige som vurderingsmænd var tilstede sognefoged Niels Nørtved af Mejling og gårdmand Christen Christensen af Ribberholt.
Arvingerne blev anmeldte at være
1. Peder Svendsen, 29 år
2. Ole Svendsen, 27 år
3. Thomas Christian Svendsen, 24 år
4. Søren Svendsen, 22 år
5. Jens Svendsen, 19 År
6. En datter, Else Svendsdatter, ugift,
som samtlige vare tilstede på Jens Svendsen nær.
Ole Jensen af Starbakken blev efter de myndige arvingers ønske ansat som kurator for de mindreårige og værge for den umyndige datter, for at påse deres tarv under skifteforhandlingen. Efter at vidnerne var formanede til at foretage vurderingen således som de i påkommende tilfælde driste sig til at bekræfte det med deres ed, blev boet taget under vurdering.

I dagligstuen Rigsdaler Mark Skilling
1 fyrretræsbord 3 M, 1 Bænk 2 Sk., 1 jern bilæggerovn beskadiget 3 Rdl. 3 3 2
9 stk. ? 3 M, 1 gl. Bord 4 Sk., 3 hørgarns sengeomhæng 4 M 1 1 4
1 gultavlet overdyne 3 M, 1 gammel hvid vadmels vår 1 M, 1 gultavlet hoved- - 4 -
pude 1 M, 1 par blårgarns lagner 3 M, 1 blå og rødstribet olmer overdyne 1 4 -
1 hvid vadmels undervår 24 Sk, 1 sortstribet hovedpude 24 Sk - 3 -
1 par blålærreds gamle lagner 3 M, 1 blå og hvidstribet olmer - 3 -
dugs overdyne 1 Rdl, 1 hvidt vadmels undervår 2 M. 1 2  
1 sorttavlet Hovedpude 2 M, 2 blålærreds lagner 3 M. - 5 -
1 Bibel 1 M - 1 -
I gangen      
1 gammel skab 1 M, 1 øltønde 1 M, 1 løgte 4 Sk. - 2 4
I sovestuen      
1 fyrrebord 3 M, 1 blå rødstribet overdyne 3 M 1 - -
1 sortstribet undervår 2 M, 1 grå hvergarns hovedpude 1 M - 3 -
2 blålærreds lagner 3 M, 1 grynbøtte 2 Sk, 1 salthus 1 M - 4 2
I øststuen      
Den afødes klæder: 1 blå vadmels kjole 1 Rdl, 1 gammel kjole 2 M 1 2 -
2 par grå vadmels bukser 24 Sk, 2 gamle veste 8 Sk, 2 skjorter 2 M - 4 -
2 par strømper 1 M, 1 par ?? 1 M, 1 hat 24 Sk, 1 hue 2 Sk.   3 10
I køkkenet      
1 degtrug 2 M, 1 gammelt skab 2 Sk, 1 jern gryde 4 M, 1 do 2 M, 1 mindre do 2 M. 1 4 2
1 stk. ?? 1 M, 1 Rist 1 M, 1 kødkar 1 M, 1 Ildtang 8 Sk, 4 stk. ?? 8 Sk. - 4 -
1 strippe 8 Sk, 1 sold 24 Sk, 1 sold 8 Sk, 1 trappe 24 Sk, 1 bærkar 12 Sk - 4 12
1 mælkestrippe 8 Sk, 1 bryggerkar 16 Sk, 1 stk. ?? 6 Sk, 1 jerngryde - 1 14
1 grubbe 1 Rdl, 2 lerfade og 1 kande 8 Sk. 1 - 8
På loftet      
3 gamle kornsække - 3 -
I gården      
1 slibesten med jern aksel 2 M, 1 beslagen vogn med sæde 7 Rdl 7 2 -
I smedien      
1 plov med jern og tilbehør 2 Rdl, 1 sædeløb 8 Sk, 1 kovssæt 2 M, 1 tang 8 Sk 2 3 -
1 ambolt og ??? 2 M, 5 hamre og brøie 1 M, 1 Knibtang 8 Sk - 3 8
1 bælte 24 Sk, 1 høvlbænk 1 Rdl, 1 tællestol 4 Sk, 3 høleer 3 m, 3 river 24 Sk. 1 1 4
I vognskuret      
1 tørvevogn med sæde 2 Rdl, 2 harver med jerntænder 9 M 3 3 -
I forhuset      
1 sortringet ko 9 år 7 Rdl, 1 gråeringet do 9 år 7 Rdl, 1 sortringet do 8 år 14 - -
6 Rdl, 1 sorthalvringet do 18 år 3 Rdl, 1 gråringet kvie 2 år 4 Rdl 13 - -
1 do kvie 2 år 3 Rdl, 2 årsgamle kalve 2 Rdl, 1 skovl 2 Sk. 5 - 2
1 spade 16 Sk, 2 jern grebe 3 M. - 4 -
I stalden      
1 sort hest 10 år 12 Rdl, 1 brun hoppe 10 år 10 Rdl, 1 blakket hoppe 10 år 10 Rdl. 32 - -
1 blakket hoppe 10 år 10 Rdl, 1 blakket føl 6 Rdl, 1 sæt hestesko 3 M. 9 - -
1 sæt do 3 M, 1 sæt do 1 M, 1 par gule dækkener 3 M. 1 - -
I laden      
1 hakkelseskiste med kniv 1 M, 2 par hørsække 24 Sk, 2 høtyve 2 M. - 4 8
2 læssestænger 2 M, 5 møgfiel 2 M, For- Bag og _________ til en - 4 -
Vogn 3 M, 1 Kurv 4 Sk, 1 Sold 8 Sk - 3 10
16 får á 6 M 16 - -
Videre forefandtes ikke af løsøre, inde og ude og de tilstedeværende vidste ej heller at angive mere, der kunne komme i betragtning til at vurdere til indbofastsættelse uden rest på stervbogården nær, som den afdøde har ejet følge Skjøde af den 13. juni 1794. Læst den 4. august samme år. Denne gård, der skifter for agre og enge hartkorn 6 Tønder 7 Skæppe, o.f., 1 Album, blev med det i Laden forefundne Avl af Korn og Hør vurderet til: 200 - -
Summa 328 3 12

Samtlige tilstedeværende erklærede sig tilfreds med den på fornævnte løse og faste ejendommes satte vurdering.
Den ældste søn Peder anmeldte at der såvidt ham bekjendt hæftede på boet til Hr. Provst Røst i Åsted ifølge panteforskrivning 600 rigsdaler sedler og til tjenestekarl Niels Christian Christensen i Mosbjerg Sogn 100 rigsdaler sedler samt nogen tjenesteafgift til Proprietair Rosborg og til Hr. Provst Røst. Endvidere bemærkede han at stervbogården er registreret for en ikke ubetydelig del pådragne skatterestancer, samt at han og de fornævnte flere arvinger ved skifteforretning i året 1819 eller 1820 efter deres afdøde Moder Cathrine Olesdatter have erholdt nogen arv, som den afdøde fader hidintil intet har udbetalt dem af, men som han nærmere under skiftet skulle dokumentere ved at fremlægge skiftebrevet det han for øjeblikket ikke var i besiddelse af.
Skoleholder Jens Vinved mødte og fremlagde en regning, hvorefter han savner 2 rigsdaler 3 mark i penge samt noget korn og ildebrændsel, hvilke ting han påstod sig godtgjort ved skiftet. Regningen lyder således: Ingen af de tilstedeværende vidste noget at anmærke imod den anmeldte gæld. Da nu intet videre for de ??? var at forhandle, blev skiftet udsat indtil videre og nærværende forretning forsynet med underskrifter.

Ole Svendsen, Thomas Christensen, Kralen, Peder Svendsen, Søren Svendsen m.f.P., Else Svendsdatter m.f.P., Søren Jensen Værge.

Som Vitterligheds og Vurderingsmænd
Nørtved Christen Christensen og Ole Jenssøn
[M 32 446. Skifteprotekol for Horns Herred og (Frederikshavn Købstad) 1825-1829.]

Oplysningerne er leveret af Karin Jakobsen, Fredensborg, i juni 2002.

Ribberholt

Det er uvist om Ribberholt refererer til en egn eller til gården Ribberholt, Ribberholtvej 42, matrikelnummer 15a, Åsted, Frederikshavn

Svend Pedersen og Peder Svendsen boede på Øster Ribberholt på matrikel 14 [Den østllige del, Åsted; 1812 - 1862]. Adressen på matrikel 14a er Starbakvej 45, Åsted, Frederikshavn.

Christen Pedersen (født 1826) tegnede brandforsikring for gården på matrikelnummer 16a i Åsted Sogn den 4.4 1873 [Almindelig Brand forsikring for landbygninger, forsikringsnummer 123]. Han blev efterfulgt af Peder Christensen (født 1860). Christen Pedersen og Peder Christensen er efterkommere efter Christen Pedersen og Maren Olufdatter, som var faddere ved Mariane Svendsdatter dåb i 1793.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek Sidst opdateret: 18-Aug-2015