Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Peter Nielsen Gunhild Marie Malvina Knudsen Christen Rasmussen Skræp Johanne Jensen (Kromann)
1852 - 1928 1854 - 1937 1855 - 1938 1855 - 1937
Frode Nielsen Engbæk Maren Skræp
Født: 20. november 1881 på Bøgelund på Vejstrup Mark Født: 1. oktober 1886 i Albjerg, Oure
Død: 7. august 1928 i København Død: 9. april 1976 i Brønderslev
Gift: 26. juli 1910
Børn: Signe Engbæk og Hans Christen Engbæk

Ansættelsesbreve

A. Rye Clausen, ingeniør, M. I.F.
Gl. Kongevej 15A, København

Hjørring-Åbybro Banen
  Den 3. august 1911

Hr. Ingeniør Engbæk, Skovs Højrup.

I anledning af Deres skrivelse af 25. forrige måned skal jeg herved meddele, at Bevillingshaverne have antaget Dem som kontrollerende ingeniørassistent fra den 1. september dette år på følgende vilkår:

Ingeniørassistenten udfører alle til det daglige tilsyn med baneanlæget hørende arbejder. Hans nærmeste foresatte er Bevillingshavernes ledende ingeniør.

Ingeniørassistenten står i øvrigt til Bevilingshavernes disposition i alle forhold vedrørende baneanlæget.

Bevilingshaverne bestemme, hvor ingeniørassistenten skal have bopæl.

Ingeniørassistenten lønnes med 175 kroner om måneden, og modtager desuden - når han af hensyn til sit arbejde i over 4 timer må opholde sig i en afstand af 4 kilometer fra sin bopæl - dagpenge udgørende 4 kroner for et halvt døgn og 6 kroner for et helt døgn.

Befordringsudgifter godtgøres ham efter regning, og for befordring på cykel tillægges der ham en godtgørelse af 12 øre pr. tilbagelagt kilometer.

Opsigelse kan fra begge sider ske med tre måneders varsel.

A. Rye Clausen.


Hjørring-Åbybro Banen og Hjørring-Hørby Banen
Bevillingshaverne
Hjørring, den 29. januar 1913
 

Hr. Ingeniør F. Engbæk, Pandrup.

At Bevillingshaverne under forbehold af samtykke fra Ministeriet for offentlige Arbejder have vedtaget at ansætte Hr. Ingeniøren som driftsbestyrer for Hjørring-Løkken-Åbybro Banen og Hjørring-Hørby Banen fra den 1. maj 1913 at regne, det undlader man ikke herved at meddele til behagelig efterretning.

Med stillingen er forbundet en lønning af 4.000 kroner årligt, stigende med 200 kroner 4 gange efter hver 3 års tjeneste, indtil 4.800 kroner, fri bolig samt i tantiéme 2½ % af Banernes driftsoverskud, efter at fornøden henlæggelse til reserve- og fornyelsesfonden har fundet sted.

Som drifsbestyrer fungerer De tillige som kasserer og er underkastet de bestemmelser, der måtte blive givne i Banernes reglementer og instrukser. For oppebørsler må De stille sikkerhed efter Bevillingshavernes nærmere bestemmelser.

Stillingen tiltrædes den 1. maj dette år, men således at De forinden i fornødent omfang efter Bevillingshavernes nærmere bestemmelse vil have at varetage forberedelserne til Banernes drift, herunder navnlig udarbejdelse af reglementer, forhandlinger med tilstødende baner angående køreplaner, takster, befordringsbestemmelser med videre, indkøb af inventar og så videre. Det er endvidere en forudsætning, at De er forpligtet til uden forhøjelse af den faste pengeløn at påtage Dem hvervet som driftsbestyrer for eventuelle nye baner i tilslutning til de tvende ovenfor nævnte, samt at De forinden den 1. maj på en efter Bevillingshavernes skøn fyldestgørende måde erhverver Dem den fornødne uddannelse i driften af baner.

Når Ministeriets resolution i sagen foreligger, vil De erholde meddelelse angående samme.

Sluttelig anmodes De om snarest muligt at indsende Deres fødselsattest.

På Bevillingshavernes vegne
Ulæselig underskrift


Avisartikler om Frode Nielsen Engbæk

Nogle af avisartiklerne var ledsaget af et af disse billeder

Frode Engbæk som 28 årig Driftsbestyrer Frode Engbæk
Forlovelsesbillede fra ca. 1909 -

Nordjyske Dagblad

Det var med megen beklagelse, at de konservative vælgere tog imod det budskab, at driftsbestyrer Engbæk ikke ville lade sig genvælge til byrådet; men man måtte jo bøje sig for de grunde, som driftsbestyreren fremførte.

Der er dog ingen tvivl om, at hr. Engbæks udtrædelse af byrådet vil betyde et savn, der vil føles også uden for vort parti. Hr. Engbæk er i besiddelse af en udmærket forhandlingsevne, og når han som ordfører forelagde en sag for byrådet, blev det gjort klart og fyndigt, og sagen var altid vel forberedt og gennemtænkt i enkeltheder, før den kom frem. Han fremsatte sine anskuelser uden at dække sig bag spidsfindigheder. Krogveje var ham altid imod, og man vidste, at der stod en mand bag hans ord.

Vi kan ikke slutte denne omtale af hr. Engbæks arbejde uden at udtale håbet om en gang ad åre at se hr. Engbæk som medlem af Hjørring Byråd igen.

Sansynligvis foråret 1925


Fyns Tidende

Gårdejer P. Pedersen, Nørre Højrup, sender "Fyns Tidende" følgende smukke mindeord om afdøde driftsbestyrer Frode Engbæk:

Kun 15 år gammel blev Frode Engbæk elev på Vejstrup Højskole. Alle vi andre, som var noget ældre, lagde straks mærke til den kvikke og dygtige dreng, og vi var klar over, at "lille Frode", som vi kaldte ham, en gang ville blive til noget. Vi så, at han med levende interesse fulgte med i de forskellige fag, og han kunne følge med, endog i den grad, at han i mange tilfælde kunne hjælpe os, som var ældre; ja han var i sandhed en dygtig dreng og en god dreng, som vi alle kom til at holde meget af.

Han ville være noget, men hvad det skulle være, vidste han ikke den gang, men han vidste, at når han satte sin vilje og energi ind derpå, ville han en gang nå frem til en stilling, som kunne tilfredstille hans higende trang til at blive til nytte for sit Folk og Land. Og det nåede han, idet han de sidste 15 år har været driftsbestyrer for Hjørring-Banen, en gerning, som vi ved, han har udført til alles tilfredshed.

Men nu midt i sin manddomsgerning blev han syg, og nu er han død. Der er blevet en tom plads, hvor han stod. Hans ranke og virksomme personlighed er ikke mere; men han har ikke levet forgæves. Hans gerninger og færd har lært os, at når man i en ung alder sætter sig et mål, er det muligt at nå det, når blot den tilstrækkelige vilje og energi er til stede. For dette og for gammelt venskab har jeg følt trang til at give Frode Engbæk denne lille mindekrans ledsaget af et:

Ære være hans Minde

Nørre Højrup Den 15. august 1928 Peder Pedersen

Privatbane-Tidende
Udgivet af Danske Privatbaners Kontorforening
Nr. 462, den 15. august 1928
Redaktør og ansvarshavende: H. J. Bornæs, Nørresundby

Mandag morgen den 7. august blev afgivet følgende depeche på samtlige linier under Hjørring Privatbaner: Driftsbestyreren afgået ved døden i nat. Stationerne rnå flage på halv stang til solnedgang.

Det er næppe for meget sagt, at dette dødsbudskab vakte vemod og beklagelse hos banernes personale og dyb og ærlig sorg hos alle, der kendte driftsbestyrer Frode Engbæk personligt. Meddelelsen kom forsåvidt overraskende, idet driftsbestyrer Engbæk vel havde lidt af stadige og stærkere hovedsmerter fra en kæbe- og pandehulebetændelse, men hård sorn han var overfor sig selv, passede han sin gerning således, at kun de nærmeste vidste, hvor slem sygdommen var. I de sidste måneder tog betændelsen så alvorligt til, at driftsbestyrer Engbæk efter sin læges råd for 5 uger siden lod sig indlægge paa dr. Blegvads Privatklinik i København for at blive opereret. Tilsyneladende forløb operationerne først i den ene, derefter i den anden side af hovedet helt godt. Men de hjalp ikke. Der stødte sårbetændelse og feber til og tilsidst lungebetændelse og blodforgiftning. Fra søndag den 5. august indtrådte en bevidstløshed, der endte med døden.

Driftsbestyrer Frode Nielsen Engbæk blev kun 46 år. Han var født i Vejstrup på Fyn som søn af den meget kendte branddirektør, amtsrådsmedlem H. P. Nielsen. Indtil 1900 beskæftigede hr. Engbæk sig med landvæsenet. I 1908 tog han eksamen som bygningsingeniør og fik straks efter ansættelse på ingeniør Rye Clausens kontor i København. Dette Firma byggede Nordvestfynske Jernbane, under hvis bygning hr. Engbæk blev firmaets kontrolingeniør. I 1911 overtog han en lignende stilling ved bygningen af Hjørrlng-Aabybro-Banen med bopæl først i Aabybro, senere i Pandrup. Da Banen åbnedes for drift i 1913 blev han driftsbestyrer for denne Bane, og efterhånden som Hjørring-Hørby, Vodskov-Østervrå og Hjørring-Hirtshals-Banerne kom til, også for disse.

Jernbanefolk ved, at denne stilling absolut lkke blev en dans på roser, især ikke i de senere år. Banernes underskud gav anledning til mange og lange forhandlinger med kommunerne, og ganske naturligt udløstes megen bitterhed fra befolkningens side over driftsbestyreren, der altid var klar til at tage en holmgang om de spørgsmål, der berørte banerne og ham selv. Han ville gerne sige sin ærlige mening og kunne tåle at høre andres. Han gik ikke af vejen for et rask replikskifte, kunne vel se skævt på en ting, men var iøvrigt ikke bange for at tage konsekvenserne af sin stilling. Som menneske vandt driftsbestyrer Engbæk ved nærmere bekendtskab. Han var usnobbet og jævn i sin færden mellem banernes personale, kunne blive hidsig og hastig i sine slutninger, til tider vel hastig. Men man kunne til gengæld altid være sikker på, at det gik hurtigt over igen, så man eventuelt fik en indrømmelse, når blodet var gået af kog.

Driftsbestyrer Engbæk splittede ikke sine kræfter og sin arbejdsevne på offentlige tillidshverv. Fra 1921 til 1925 sad han i Hjørring Byråd og indenfor dette som formand for Gade- og Vejudvalget. Dermed var også alt sagt herom. Han samlede sig om Banerne, der - ham selv bevidst - også havde brug for hele hans arbejdsevne. Driftsbestyrer Engbæk er ikke mere.

Ære være hans Minde


Ingeniøren
Nr. 35 side 443 - 444 (1928)

Tirsdag den 7. august kom det sørgelige budskab, at driftsbestyrer Frode Engbæk efter et langt og smertefuldt sygeleje var afgået ved døden - knap 47 år gammel - på en klinik i København, hvor han havde lagt sig ind for at søge helbredelse for en ondartet pandehulebetændelse, der havde plaget ham gennem flere år.

Driftsbestyrer Engbæk er født den 20. november 1881 i Vejstrup på Fyn i en gammel, anset og agtet landboslægt. Bedstefaderen var den bekendte landstingsmand Niels Hansen, og faderen, der endnu lever, er forhenværende amtsrådsmedlem, branddirektør H. P. Nielsen, Langesminde, Oure.

Efter en tid ved landvæsenet kom Engbæk i 1901 til København og tog adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt i 1902, og i januar 1908 blev han Polyteknisk Kandidat som bygningsingeniør. Fra årene på Læreanstalten bevarer hans kammerater de smukkeste minder om ham som en sjælden god og retlinet karakter - altid hjælpsom og fornøjelig i vort samvær. Den første mand, som jeg traf på Læreanstalten, var Engbæk, og det er betegnende for ham, at det første, han gjorde, var at række mig en hjælpende hånd. og dette indtryk af ham befæstedes gennem årene, således at jeg kan sige, at vi -10 - 12 stykker - der de sidste år stod på den kendte tegnestue »Spiret«, fik en ven for livet i Engbæk.

Efter eksamen arbejdede Engbæk det meste af det første år som assistent ved landmåling, indtil han fik plads i Odense ved projekteringen af Nordvestfynske Jernbane under nuværende trafikminister Stensballe, der da var baneingeniør ved Sydfynske Jernbane. Som tilsynsførende ingeniør ved baneanlægget flyttede Engbæk til Brænderup, hvor han som nygift fik sit første hjem. I 1911 drog Engbæk til Hjørring som tilsynsførende ved baneanlægget Hjørring-Åbybro. og da denne bane og banen Hjørring - Hørby åbnedes for drift i 1913, valgtes Engbæk til driftsbestyrer. Her fik han sin manddomsgerning, som han gik op i med liv og sjæl, og han ofrede alle sine kræfter for at få det bedst mulige resultat. I 1924 blev Vodskov - Øster Vrå Banen lagt ind under ham og endelig kom i 1925 Hjørring-Hirtshals Banen.

I perioden 1921 - 1925 var han medlem af Hjørring Byråd, men hans arbejde ved Banerne lagde så stort beslag på hans tid, at han ikke mente, at han kunne fortsætte det kommunale tillidshverv.

Som banernes omfang voksede og de vanskelige tider kom, voksede også Engbæks arbejde, men han tog alle vanskelighederne op og kæmpede med den seje udholdenhed, som var en del af hans natur; ingen vej blev uforsøgt, når han mente at kunne gavne sin virksomhed eller forsvare Banernes interesser. Som en af de første gik han i brechen for indførelse af motorvognsdrift som en nødvendig foranstaltning for banernes økonomi, og utallige er de møder, han har deltaget i for at forsvare Banerne og forklare årsagerne til de nuværende vanskelige økonomiske forhold. Han tog måske til sidst på grund af sin sygdom lidt tungt på vanskelighederne, men hans retsind og grundighed tillod ham ikke at skyde noget besvær til side, og jeg tror ikke, at det er for meget sagt, at han sled sig op i sin gerning – han gjorde sit yderste og bedste med en sjælden pligttroskab lige til det sidste, - selv på klinikken var hans tanker stadig ved Banerne, og han tumlede med nye problemer til gavn for virksomheden.

Det var en oplevelse at besøge ham i hans hjem på Hjørring Vestbanegård, hvor han levede det smukkeste familieliv med sin hustru og sine to børn - en datter og en søn. Man fik straks ved sin indtræden en egen følelse af hjemliv og hygge, og hvor kunne Engbæk så i lange fortrolige samtaler helt ud på natten åbne for sit gode, varme hjerte, der omsluttede hjemmet og arbejdet og dog havde plads for alle hans mange venner. En side af hans karakter, som måske ikke så mange kendte, må jeg have lov til at nævne her: det var hans dybe nationale følelse. Under afstemningstiden i 2. zone rejste han rundt i Sønderjylland og levede sig ind i alt, hvad der da rørte sig i Folket, og jeg husker ham tydeligt ved et Privatbane Delegeret Møde i Sønderborg, hvor han stilfærdigt gik hen og takkede Klaus Berntsen for en stærk nationalbevæget tale, - her kom Engbæks dybe og ærlige natur rigtig frem.

Og nu er han død - alt for tidligt midt i sit arbejde - vor gode, trofaste ven og kammerat, dygtig og ærlig i al sin færd, og han vil blive savnet af os alle, men mest af dem, der stod ham nærmest, hans trofaste hustru og gode, kærlige børn.

C. Johs. Kuhlman,
Driftsbestyrer ved Hillerød – Frederiksværk - Hundested Jernbane. M. Ing. F.

Vestbanegården i Hjørring
Vestbanegården, privatbanernes banegård, i Hjørring. Driftsbestyren boede på 1. og 2. sal i den højre del.

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidste opdateret: 08-Sep-2017