Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Assens: Spejl anno 1780

Øvrighed og rettens betjente
Rasmus Ludvig Nellemann: Byfoged og herredsskriver ved Baag og Vends Herreder
Christian Bjørn: By og rådstueskriver

Præsteskab og kirkebetjenere
Hr. Cosmus Rasmus: Sognepræst for Assens og Kærum Menigheder
Hr. Thor Melbye: Residerende kapellan for bemeldte menigheder
Sr. Bartram Trewen Fibiger: Kateket, kordegn og skoleholder
Christen Hassel: Klokker og organist
Hans Broeholm: Kirken værger og succederende bedemand
Lars Schjøtte: Bedemand

Skole og skolelærere
Bartram Trewen Fibiger, kateket (førstelærer ved borgerskolen): Dansk Skoleholder
Bertel Ørnstrup: Skoleholder samt skrive- og regnemester

Told og konsumptionsbetjente
Lorenz Bertelsen, kammerråd: Tolder og konsumptionsoppebærsels betjent
Friderich Siewers: Kontrollør og toldbetjent
Lorenz Friederich Dølner: Konsumptionsinspektør
Hans Madsen Alberg: Overbetjent ved konsumptionen
Christian Roscher: Strandkontrollør imellem Assens og Middelfart
Hans Broholm: Vejer og måler, kirkens værge samt succederende bedemand og kollektør for Klasse- og Tallotteriet

Postmestre
Peter Andreas Holm: Postmester og transportforvalter for den ridende og agende post
Andreas Hansen: Postfører for den agende post imellem Nyborg og Assens
Christian Langstedt: Transportforvalter ved færgeløbet og for den svenske post, privilegeret herberger, vognmester samt bro- og havnefoged

Doktorer, apotekere og kirurger
Jørgen Bielefeldt Franck: Apoteker
Johan Caspar Theisner: Kirurgus

Købmænd og handlende
Hans Bryde Holst: Handler med specerier, nürnberger kram, vine, grove varer og tømmerlast
Peder Bondesen: Med samme varer og korn
Johan Gosman Holm: Ligeså
Daniel Samsøe: Ligeså og med fedevarer
Jacob Qvick og Kompagni: Med galanteri- og isenkram varer samt tobak
Poul Voigt: Med tobak og små kram
Afgangne byskriver Bjørns enke: Har oplag af stemplet papir, kort og tobak
Claus Johan Hansen: Handler med korn og fedevarer
Henrich Adolph: Ligeledes
Niels Closter: Med korn
Jomfru Margrethe Møller: Med havefrø

Kongelige privilegerede
Jens Ostenfeldt: Brandinspektør, urmager og herbergere
Hans Jørgen Hansen: Stadsmusikus, som med flere svende og drenge holdes og lønnes af stadsmusikus Hellevad i Odense
Afgangne Jacob Lunds enke: Har alene farveri
Justus Venteroth: Orgelbygger og klavermager
Peder Sibbern: Trykker

Hospitaler og hospitalsforstandere
Der er ingen hospitaler, men der er 3 boder, hvori 11 fattige lemmer har frit hus, dels deraf nyde ugentlig 2 mark, dels 24, 16, 12 eller 8 skilling
Fattiges inspektører er sognepræsten og byfogeden, og fattiges forstandere er tvende velhavende borgere, som årlig af byfogeden udnævnes eller de nærværende på ny konfirmeres.

Prokuratorer i byen og egnen
Mads Bager: Prokurator

Kongelige betjente i egnen
Kammerråd Christian Bruun: Amtsforvalter over Assens og Hindsgavls Amter
Assessor Niels Lessøe: Herredsfoged i Baag og Vends Herreder
Hans Lessøe: Adjungeret og succederende herredsfoged
Byfoged Nelleman: Herredsskriver
Alle bor i Assens
Birkedommer og skriver Claus Flauth

Andre i byen boende karakteriserede og hæderlige folk
Gabriel Grubbe von Dietrichson: Oberstleutnant af infanteriet samt krigs- og land kommissær på Fyn og Langeland
Ritmester Christian Friderich von Kaas
Kaptajn von Knorrs enkefrue
Købmand Bierfreunds enke
Joakim Kellinghusen: Forrige transportforvalter
Franz Trolle
Jacob Glørfeldt: Postholder for den svenske post
Jomfru Sophia Dorothea Schrøder: Pensionist

Byens fartøjer og skippere
Morten Holst: Fører en galease, 18 læster, tilhører købmand J. G. Holm
Andreas Thorsen: Fører og til dels ejer en jagt på 9½ læster
Hans Storm Smidt: Fører en jagt på 7½ læster, tilhørende købmand D. Samsøe
Christian Rann: Fører en jagt på 6½ læster
Henrich Adolph: Fører en jagt på 5½ læster
Claus Johan Hansen: Fører en jagt på 4½ læster
Rasmus Paulsen: Fører en jagt på 3 læster
Jendre Hansen: Fører en jagt på 3 læster
Søren Dyrehauge: Fører de kongelige ridende og agende poster til Årøsund, hvortil haves en jagt, 3 store postbåde, en jolle, en stor og en mindre isbåd, alle byggede af postmester Holm
Ved færgeløbet og til den svenske postes transport haves 2 åbne smakker og 2 både

Militær indkvartering og officerer ved samme
Indkvateringen består af den fjerde eskadron af det fynske rytterregiment, hvis officerer er:
Major Hieronimus von Kabbus: Eskadron chef
Herman Christian von Schubart: Sekond ritmester
von Bülov: Premierløjtnant
Jens von Engelsted: Sekondløjtnant

Gæstgivere
Christian Langstedt: Privilegeret for posten og andre rejsende
På vejen til Odense: Tyllekro, 1 mil herfra
På landevejen til Svendborg: Haarby Kro, 2 mil herfra
På landevejen til Fåborg: Strandby Kro, 2 mil herfra

Håndværkere

Bagere 6
Barberer 1
Bogbinder 1
Bødkere 3
Farver: 1
Felberedere (gravere): 8
Gørtlere 2
Glarmestre 2
Grovsmede 2
Guldsmed 1
Handskemagere 6
Hattemagere 2
Hjulmand 1
Kobbersmed 1
Kleinsmede 2
Kromænd 8
Maler 1
Murermester 1
Parykmager 1
Rebslagere 3
Sadelmagere 2
Skomagere 18
Skræddere 14
Slagtere 5
Snedkere 6
Tømmermand 1
Urmager 1
Vognmænd 9
Vævere 9

Deputerede borgere
Niels Closter: Overformynder
Claus Hansen: Overformynder og stadskæmner

Når retten og tinget holdes
Baag og Vends Herredsting holdes hver fredag i Hjerup Tinghus
Wedelsborg Birketing holdes hver lørdag i Kjellingberg By

Postens ankomst og bortgang
Den ridende post fra København kommer her ordinært natten til søndag og mandag, og natten imellem onsdag og torsdag, og går efter ¼ times ophold over Lillebælt til Årøsund. Samme kommer fra Hamborg hver søndag og torsdag morgen og efter ¼ times ophold går til Odense.
Den agende post fra København kommer hver mandag morgen, og efter 1 times ophold går den over Lillebælt til Årøsund. Samme kommer fra Hamborg hver lørdag middag, og efter 2 a 3 timers ophold går den til Odense.
Overfarten fra færgestedet til Årøsund sker daglig, hvorfor der betales efter en fastsat takst

Byens jorder og frihed
Byens jorder er 176 tønder 6 skæppe 3 fjerdingkar 1½ album fri købstads jord

Vejr- og vandmøller
Her ved byen er anlagte tvende gode korn- og gryn vandmøller. Den ene er Kolø Mølle kaldet, som ejes af Johannes Christoffer Holm. Den anden Standmølle kaldet, som ejes af Morten Møller
Desforuden en stampemølle til felberedere.
I egnen er:
Brænde Mølle, 2 mil herfra
Puge Mølle, ¾ mil herfra
Frederiksgaves tvende møller, 1 mil herfra
Haarbo Mølle, 2 mil herfra
Turup Mølle, 1 mil herfra

Markeder
Tvende markeder med kramvarer og et heste- og kvægmarked i oktober måned
Desforuden hver onsdag i fasten hestemarked

Tallet på borgerskaber og samtlige indvånere
I byen er 100 og nogle 70 borgere.
Ekstraskatten svares månedlig af 850 – 870 personer
Indvånernes antal, unge som gamle er omtrent 1100 til 1150

Herregård i nærheden og sammes ejere
I Assens Amt
Barløsegård, Orelund og Brahesborg: Tilhører baron og kammerherre Carl Ranzau
Billeskov: Hører til Wedelsborg
Brahesholm, Krengerup, Søholm og Skovgårde: Tilhører oberst Friderich Siegfried Ranzau
Frederiksgave: Tilhører Etatsråd Ryberg
Flenstofte og Løgismose: Tilhører comtesse de Trampe

Anmærkninger
Assens Købstad har 275 publik og privat ejede bygninger, som i Købstædernes Brandkasse er forsikrede tilsammen for 77.420 rigsdaler.
Der kunne for publikum i byen og egnen være godt, at en eksamineret, god og habil kirurgus ville etablere sig i Assens, hvor han vel ville finde sit udkomme.

Kilde: Hans Holck: De kongellige danske rigers og fyrstendømmers stats- og handels-spejl for år 1780.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 14. juni 2008.