Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Villa "Guds Fred" Historiske billeder, billeder 2003, 2004

Stempel. kr. 6.

Nr. 1981.

Købekontrakt

Underskrevne gårdejer Jens Christian Jensen Larsen, Bunken, Råbjerg, Sogn sælger og overdrager herved til grosserer Marius Jensen, Frederikshavn et jordstykke af de mig i følge skøde, tinglæst den 12. juni 1918 tilhørende ejendomme matrikel nr. 23a og 24a Bunken, Råbjerg Sogn, hvilket jordstykke, der er køberen påvist, er beliggende mellem Skagen - Frederikshavn Landevej og Havet. Arealet begrænses således: Grænsen mod nord går langs med gårdejer Senius Pedersens skel fra landevejen til havet. Grænse mod øst: Havet. Grænse mod vest: Landevejen og Grænse mod syd: En linie, der går parallelt med Senius Pedersens førnævnte skel 180 alen syd for dette så, at jordstykkets bredde mellem landevejen og havet bliver 180 alen.

Vilkårene er i øvrigt følgende:

  1. Arealet vil være at udstykke snarest muligt. Fra udstykningsapprobationens dato tilsvarer og udreder køberen alle skatter og afgifter.
  2. Købesummen er akkorderet til 600 Kr., er seks hundrede kroner, som betales kontant, når udstykningen er berigtiget, og samtidig hermed meddeles der køberen skøde. Overtagelsen sker samtidig.
  3. Omkostningerne ved udstykningen og nærværende købekontrakt såvel som skødet, stempel og tinglysning samt udfærdigelse betales af køberen alene.
  4. Af hensyn til forbrug af stemplet papir bemærkes på tro og love, at værdien ikke overstiger købesummen.
  5. Jeg, Marie Larsen, der er gift med sælgeren, samtykker herved i afhændelsen.
  6. Retsanmærkning frafaldes om, at der i følge skrivelse af den 4. november 1892 er afgivet jord til jernbaneanlæg, og om at der den 20. januar 1892 er tinglæst deklaration overfor Skagensbanen angående dæmningen i banegrøften.

Bunken, pr. Aalbæk, den 11. september 1926.
Jens. Chr. Larsen. Marie Larsen.

Til vitterlighed om begge underskrifter og rigtig datering:
Den 1. december 1926
Charles Hegelund; Tiltrædes: Marius Jensen.

Skøde

Da den ifølge foranstående købekontrakt afhændede parcel ved Landbrugsministeriets skrivelse af 9. november 1926 er frastykket og betegnet: Matrikel nr. 23c. Råbjerg By og Sogn uden hartkorn og da købesummen er berigtiget ved kontant betaling, så skal bemeldte parcel herefter tilhøre køberen, hr. grosserer Marius Jensen i Frederikshavn med fuldkommen ejendomsret, og sker overdragelsen i øvrigt i overensstemmelse med købekontraktens indhold. Jeg, Marie Larsen, der er gift med sælgeren, tiltræder herved dette skøde.

Bunken pr. Ålbæk Station, den 25. november 1926.
Marius Jensen, Jens Chr. Larsen. Marie Larsen.

Til vitterlighed om alle tre underskrifter.
Charles Hegelund.

Herved attesteres: Skyldsætningens rigtighed i henhold til Landbrugsministeriets app. af den 9/11 1926, og at parcellen i forbindelse med følgende matrikel numre er vurderet til ejendomsskyld til 18.200 kr.

Ingen restancer af Amtstueskatter. Hjørring Amtstue, den 27/11 1926.

Gebyr: 25 øre.

Poulsen.

Kilde: Arkivsignatur: B26 løbenummer: SP40 siderne 878 - 879.    

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 30. januar 2008.