Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Hovedgårde i Elling Sogn

En hovedgård er en større landejendom, under hvilken der hører eller har hørt bøndergods.

og modsat:

Et gods er en større eller mindre samling af bondeejendomme, der danner et vist hele, og som henhører under eller tidligere har henhørt under en hovedgaard eller en anden større ejendom.

Der var følgende hovedgårde i Elling Sogn:

Lerbæk

Lerbæk var en avlsgård i 1400-tallet, og den tilhørte Gyldenstjernerne til Ågård i Hanherred, af hvilke Mourids Nielsen i cirka 1480 fik låsebrev (et ved kongens dom fastslået, og over for alle bindende retsafgørelse, hvorved en fast ejendom tilkendtes en som retmæssigt eje) på den. Ved hans datter Annes giftermål kom gården antagelig til slægten Krognos. I 1689 solgte Lage Rodsteen gården, som da var på 30 tønder hartkorn med tiender, og gods til kommandør Otte Arenfeldt, som døde i 1720. På auktion efter dennes blinde søn Steen Hohendorff Arenfeldt, som døde i 1739, købte landsforvalter på Læsø, kancelliråd Niels Sørensen Wiirnfeld i 1740 Lerbæk og Skårupgård. Han, som døde i 1762, overdrog den i 1760 med tiender og gods, samt Skårupgård til sin søn Frederik Wiirnfeld, som døde i 1769, hvorefter begge gårde ved auktion i 1770 blev købt af hans broder Jakob Severin Wiirnfeld. Han afstod dem i 1773 til sin moder, fru Ide Marie Gesmell. Hun døde samme år og gårdene købtes i 1774 af forpagter på BoIler Jørgen Braegård. Han solgte dem i 1792 til hofjunker Marcus Gøye Rosenkrantz. Den næste ejer Søren Braegård, som døde i 1823, solgte i 1816 Lerbæk på 29 tønder hartkorn til sin svigersøn krigsassessor Christian Frederik Møller, der i 1820 måtte gøre opbud, hvorved Lerbæk købtes af agent Mads R. Bang, fra hvem den i 1827 for resterende skatter tildømtes Kongen. Nationalbanken solgte den i 1828 ved auktion til Daniel Poppe fra Hamborg. Herman Løvenskiold købte Lerbæk i 1910, og solgte den igen i 1913. Købmands- og Håndværkerbanken i Århus ejede gården i en kort periode i 1922 - 1923.

Hovedbygningen, som er af egebindingsværk fra 1600-tallet med små tagskægknægte og et i begyndelsen af 1800-tallet forhøjet midterparti.

Lerbæk havde bøndergods i Sortkjær, Bratten, Klitten, Bundervadet, Holmene, Napstjært, Lomanshauge, Heden og Skoven.

Ellinggård

Ellinggård tilhørte ved midten af 1400-tallet familien Gyldenstjerne på Ågård, men synes at have været drevet af forskellige småadelsmænd, som skrev sig til den: Jes Bagge i 1440, Morten Nielsen (Vognsen) i 1455 – 1470, hans dattersøn Just Nielsen (Skovgård) 1511 - 1520, Jens Munk i 1543, hans søn Christen Munk og dennes svigersøn Thomes Svendsen (Orning) 1556 - 1568. Eiler Evert Banner, der oprettede gården Bannerslund, købte Ellinggård i 1652. Han solgte i 1692 Ellinggård med gods til sin svigersøn Wulf Unger til Hæstrup, hvis enke Vibeke Banner i 1695 solgte den til fru Kirsten Beck til Vrå, som døde i 1719. Fru Kirsten Beck købte Bannerslund af Eiler Evett Banner i 1695. Begge gårde kom så til hendes svigersøn, konferensråd og stiftamtmand Jørgen Bille, som døde i 1736, og derefter, til hans svigersøn Schack Vittinghof Greve Holck, som døde i 1776. Hans søn Burchard Georg Greve Holck solgte i 1778 Ellinggård og Gods (32 og 211 tønder hartkorn, hvori Bannerslund var indbefattet) til Niels Mollerup, som døde i 1792, hvis enke Karen Wråe Lassen i 1798 fik bevilling på at sælge godset med forbehold af hovedgårdens frihed og i 1803 solgte hun Ellinggård til sin ældste søn Peder Thøgersen Mollerup. Han solgte straks hovedgården uden bøndergods til Morten Madsen til Asdal, der atter straks overdrog den til kaptajn Poul Uttermøhlen. Denne døde i 1811, og på auktion samme år købtes Ellinggård med mere (i alt 45 tønder hartkorn) af justitsråd Frederik Christian Udbye til Odden, hvis enke straks efter hans død i 1812 solgte den ved auktion til ovennævnte Peder Tøgersen Mollerup, der i 1813 fik bevilling på at udparcellere gården og samme år solgte hovedparcellen med mere på 11 tønder hartkorn til Peder Stoere, som døde i 1829. I 1825 el. 1826 overtoges den af statskassen og solgtes i 1827 til gæstgiver N. V. Kähler, som bortsolgte nogle parceller, nedrev borggårdens to fløje og i 1841 solgte gården til August Warburg. I 1906 købte fru Marie Tutein Ellinggård. Hun solgte den i 1916 til Th. Graff og H. C. C. Bang.

Ellinggårds hovedbygning, som er een længe i eet stokværk, er gammel og af egebindingsværk fra det 18. århundere.

Ellinggård havde bøndergods i Strandby, Lien, Heden, Tolshave, Rimmen, Holmen, Lerbæks eller Ellinggårds Mølle, Vindbæk, Frøkær, Skarnvad, Langthjem, Jerup, Vesterholmen, Råsig, Fredborg, Mosen, Hedeledet, Napstjært, Klitten, Bratten og Vejen.

Bannerslund

Eiler Evert Banner til Ellinggård fik i 1668 bevilling på at bondegården Kragskov, som han havde gjort til en liden ladegård, og som hans hustru efter hans død kunne besidde og have at bo på, måtte være tiendefri; men ved bevilling af 1675 overførtes denne frihed til Bannerslund, som han i 1672 havde dannet af de to bøndergårde Strandbylund og Korsholt. Bannerslund var da på 14 3/4 tønder hartkorn og lidt gods solgte han i 1695 til Fru Kirsten Beck, der samme år erhvervede Ellinggård, med hvilken den derefter var forenet til 1803, da P. T. Mollerup solgte Ellinggård, men beholdt Bannerslund, som han i 1805 skødede med 1 bondegård på 6 ½ tønder hartkorn til L. B. Schmidt, forhen til Nørre Elkær, der ejede den til 1815, da den købtes på auktion af agent Mads R. Bang, senere til Lerbæk, som i 1835 skødede den til sin søn Chr. M. Bang samt aftægt. Han solgte den i 1838 til Jørgen G. Rehders, som i 1841 solgte den til J. F. Fog, som døde i 1867, af hvis arvinger P. Mehrens købte den i 1872. Han solgte den i 1919 til Chr. Pedersen til Gammel Burholt.

Hovedbygningen blev nyopført i 1881 af røde mursten i et stokværk med kvist.

Bannerslund havde ikke egen godsadministration.

Kragskov

Kragskov var i det 1500-tallet en hovedgård og ejedes af Jens Markorsen til Rodsteen, som døde i 1581, og dennes svigersøn Knud Brockenhuus, som døde i 1599. Senere var den en kort tid en tiendefri ladegård på 13 ½ tønder hartkorn og derefter en bondegård under Ellinggård.

Eskær

Hovedgården ligger i Mosbjerg Sogn, og den havde bøndergods i Jerup.

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 13-Aug-2013