Engbæk's Familie Engbæk's Steder
Lemvig: Spejl anno 1780

Øvrighed og rettens betjente
Andreas Bræmer: Byfoged og eneste magistrat, er tillige herredsfoged og herredsskriver i Skodborg-Vandfuld Herreder.
Friderich Wilhelm Lohsack: Byskriver og tillige hospitalsforstander

Præsteskab og kirkebetjenere
Hr. Søren Haahr: Sognepræst i Lemvig og tilhørende anneks, Lem Sogn, straks uden for byen beliggende
Ole Schmith: Klokker og kordegn sammesteds
Carl-Friderich Ortmann: Organist

Skole og skolelære
Ove Blichfeld: Dansk skoleholder

Told- og konsumptionsbetjente
Lauritz Kimer: Konsumptionsforvalter
Bertel Low: Konsumptionskontrollør

Doctor, apoteker og kirurg
Andreas Arps: Kongelig beskikket kirurgus i Lemvig og tilhørende distrikter

Købmænd og handlende
Madame Karen Ølgaard, salig Simon Andrup: Handler med alen varer, specerier samt alle slags grove varer
Peder Nielsen Schmith, kirkeværge og brandmajor: Handler med grove varer og landets produkter
Jens Seerup Ruberg: Handler med lige varer
Peder Brøndlund: Stemplet papirforvalter, driver handel med specerier og alle slags grove varer
Bent Hauschou: Driver samme handel
Jacob Svindt: Ligeledes
Jens Kjer: Handler med alle slags specerier, så og grove varer
Niels Knudsen, Anders Jensen Maas, Peder Slych og Christen Grøntoft: Handler alle med grove varer og landets produkter, bruge tillige brændevinsbrænderi
Peder Madsen: Brændevinsbrænderi og værtshusholder

Hospital og hospitalsforstander
Et hospital, indrettet til 4 lemmer. Deres portion er ugentlig 1 mark
Forstanderen er byskriver Lohsack

Prokuratorer i byen og egnen
Her i byen og egnen findes ingen kongelige bestaltede prokuratorer, men alene constituerede personer

Kongelige betjente i egnen
Søren Lund: Boende i Grydsbech, birkedommer i baroniet Ryssensteds Birk
Morten Gram: Birkeskriver sammesteds, boende i Stausholm på Harboøre Land
Arnt Warelman (Arendt Warleman): Eksspekterende birkeskriver i bemeldte birk

Andre i byen boende karakteriserede og hæderlige folk
Hr. Junker Christian Friderich von Zytphen: Lever af sine midler og bruger ingen borgerlig næring
Madame salig Niels Jacobsen: Lever af sine midler og sine markjorder uden anden borgerlig næring
Madame Birgithe Faber, enke efter forrige byfoged her på stedet, salig Jørgen Sørensen
Madame salig Lars Wadums, præsteenke

Byens fartøjer og skippere
Jacob Svindt, Peder Slych, Peder Christian Smed og Knud Møller: Ejer hver sit fartøj, hvormed de driver søfart igennem Limfjorden til Ålborg

Militær indkvartering og officerer ved samme
Hr. Ole von Krabbe: Første kommanderende officer for de tvende her på stedet garnisonerede grenader kompagnier af det sjællandske infanteri regiment, samt kompagnichef for det andet grenader kompagni.
von Hageman: Premierløjtnant ved det bemeldte andet grenader kompagni
von Gedde: Secondløjtnant ved det bemeldte andet grenader kompagni
von Qvist: Kaptajn og chef for det første grenader kompagni
von Mahler: Premierløjtnant ved det første kompagni grenader
von Grape: Secondløjtnant ved det første kompagni grenader

Gæstgiver
Madame salig Friderich Hillerups

Håndværkere

Snedkere 2
Skomager 1
Guldsmed 1
Grovsmed 1
Kleinsmed 1
Gørtlere 2
Hattemager 1
Felberedere (garvere) 2
Skrædere 2
Handskemagere 1
Murmester 1
Bager 1

Deputerede borgere
Peder Schmith, Bendt Klauschou, Jens Ruberg, Peder Madsen og Jørgen Beyer: Byens eligerede borgere

Når retten og tinget holdes
Bytinget holdes hver fredag på byens rådhus
Skodborg Vandfuld Herredsting holdes sammesteds hver torsdag
Rysenstens Birketing holdes hver fredag udi birkets tinghus, der ligger straks udenfor Rysensten

Postens ankomst og bortgang
Her til byen haves tvende gående poster, men kun en gang om ugen. Den ene, som er fra Holstebro, ankommer almindelig hver torsdag aften. Og den anden fra Ringkøbing, som skal komme hver fredag. Hvilke begge igen afgår om lørdagen omtrent ved middagstider. Samme postbude ombærer og ligeledes selv modtager de breve, der enten ankommer eller afgår, så ingen postmester eller ekspeditør statueres her

Byens jorder og frihed
Byens markjorder består af indkøbte ejendomme, undtagen de, som til sognepræstens embede er henlagte. Thi den verdslige øvrighed har ingen embedsjorder

Vejr- og vandmøller
Til byen er ingen vandmølle, men på byens grund er for få år siden opbygget en kostbar vejrmølle, indrettet tillige til grubbeværk. Samme, som er madame Andrup tilhørende, bestrider byens maling med mere

Markeder
Af de byen allernådigst bevilgede markeder, holdes alene tvende. Det ene i august og det andet i oktober måned

Tallet på borgerskabet og samtlige indvånede
Tallet på borgerskabet og samtlige indvånere kan ej bestemmes, som noget, der daglig både formindskes og formeres efter omstændighederne

Herregårde i nærheden og sammes ejere

I Skodborg Herred
Kabbel: En komplet herregård tilhørende Jens Vandborg de Stjernhjelm. Ved gården holdes hollænderi (mejeri)
Kongensgård: En gammel sædegård uden bøndergods tilhørende Sr. Christen Qvistgtaard. Ved gården holdes stude
Gudumkloster: Ligesom næst forrige, og ejes af Christen Olufsen
Vejbygård: Komplet med bøndergods. Ejeren er Hans Billeschou. Holder stude
Strandberggård: Inkomplet. Ejeren er Søren Hansen. Holder stude
Nørre Holmgård: En komplet gård, som ejes af Dines Dinesen. Holder stude
Bechmark: Inkomplet. Ejeren er regiments kvatermester Uzen. Ved gården holdes stude
Ulsund: Komplet. Ejeren er madame Tang, salig Harpyths. Holder stude
Rysensten: Forhen Bøvling Slot, er hovedgården i samme baroni. Ejeren er oberst og lensbaron Christian Friderich Juul. Ved gården holdes stude

I Vandfuld Herred
Rammegård
: Komplet. Ejeren er førbemeldte oberst baron Juul. Gården er under forpagtning til Sr. Kampman, der holder stude til besætning
Herpinggård: Inkomplet. Tilhører merbemeldte oberst baron Juul, og er under forpagtning til Jens Christensen, Herping. Der holdes stude
Madskjærgård: En gammel sædegård uden bøndergods. Ejeren er Sr. Alexander Nyboe, der holder stude til besætning

Kilde: Hans Holck: De kongellige danske rigers og fyrstendømmers stats- og handels-spejl for år 1780.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 14. juni 2008.