Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Peter Nielsen Gunhild Marie Malvina Knudsen Niels Jakobsen Siim Emilie Adolphine Madsen
1852 - 1928 1854 - 1937 1841 - 1922 1846 - 1932
Ejnar Nielsen Engbæk Astrid Jakobsen Siim
Født: 19. august 1890 på Langesminde, Oure Født: 8. december 1890 i Stilling
Død: 14. oktober 1938 på Militærhospitalet, København. Død: 1963 i København
Gift: 21. juni 1918 i Vejstrup Valgmenighedskirke
Børn: Gunhild Siim Engbæk og Niels Siim Engbæk

  

Ejnar Nielsen Engbæk blev født den 19 august 1890 på Langesminde, Oure Mark. Han blev døbt den 28. september 1890 i Vejstrup Valgmenighedskirke. Forældrene var forpagter Hans Peter Nielsen og hustru. Fadderne var barnets moder, friskolelærer Lars Hansen, Brudager Mark, højskolelærer Niels Kristian Andersen, Vejstrup Mark, valgmenighedspræst Rasmus Petersen, Vejstrup [Sogn 119, bog 9 film 1/1 side 2] Astrid Jakobsen Siim blev født den 8. december 1890 og hun blev døbt den 8. februar 1891 i Stilling Kirke. Forældrene var teglværksejer Niels Jakobsen Siim af Stilling mark og hustru Emilie, født Madsen, 44 år. Fadderne var barnets moder, barnets søster Dagmar, barnets fader, barnets broder Arne [Stilling Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt C385-29 1/1 side 84]
Ejnar Nielsen Engbæk, Oure, blev konfirmeret den 2. oktober 1904 af valgmenighedspræs L. J. Laursen. Forældrene var branddirektør Hans Peter Nielsen og hustru Gunhild Knudsen af Oure [Side 25] Astrid Jacobsen Siim blev konfirmeret den 16. april 1905 i Skanderborg Slotskirke. Forældrene var teglværksejer Niels Jacobsen Siim og hustru Emilie, født Madsen på Stilling mark [Stilling Sogn kirkebog for 1892 - 1916 side 130 opslag 127]
Ejnar tog eksaminand eksamen i 1911, og han blev ingeniør i 1917 fra maskin retningen med karakteren 5,07  

Ejnar Nielsen Engbæk og Astrid Jakobsen Siims børn er:

Ejnar Nielsen Engbæk var:

Han var desuden Justitsministeriets Sagkyndige med hensyn til Motorkøretøjer i Assens Politikreds: 1924 - 1926.

Udrejserne til New York er beskrevet således:

Hjemrejsen fra St. Croix: Familien afrejste med S/S Guiana den 28. september 1922 fra St. Croix, og de ankom den 4. oktober 1922 til New York på gennemrejse til Danmark. Deres ven på St. Croix var hr. A. E. Busch:

Ejnar var i flere år:

Ejnar Nielsen Engbæk døde den 14. oktober 1938 på Rigshospitalets neurokirurgiske Klinik (Militærhospitalet) i København, og han blev begravet den 20. oktober 1938 på Den nye Kirkegård i Assens. Han var gift ingeniør ved Stege sukkerfabrikker, Møen. Den efterlevende ægtefælle var Astrid Jacobsen Siim, og den sidste fælles bopæl var Stege Sukkerfabrikker. Han blev 48 år gammel [Assens, kirkebog for 1937 - 1942 side 237 opslag 207]


Bestyrer E. Engbæks kontrakt af den 18/12 1919

Imellem undertegnede Aktieselskab Sct. Croix Sukkerfabrik og koncernen "La Grange", herefter be-nævnt Koncernerne, og medunderstegnede herr cand. polyt. E. Engbæk er indgået følgende

Kontrakt

§1. Fra 1. januar 1920 at regne ansættes herr cand. polyt. Engbæk ved koncernerne på Sct. Croix, og når de nuværende tekniske bestyrere, de herrer cand. polyt. Axel Berland og cand. polyt. C. J. G. Sørensen, henholdsvis for aktieselskabet "Sct. Croix Sukkerfabrik og koncernen "La Grange", forlader øen, indtræder herr Engbæk i disses herrers sted som teknisk bestyrer for begge de nævnte koncerner. I denne stilling påhviler det herr Engbæk sammen med den merkantile bestyrer at varetage ledelsen af koncernerne med tilhørende sukkerfabrikker og plantager dersteds, såvel ind- som udadtil og udføre eller lade udføre alle dermed hørende forretninger og forbundet arbejde i overensstemmelse med de instruktioner, som gives ham af den eller dem, der repræsenterer koncernerne i Danmark. Indtil anden meddelelse gives, vil De danske Sukkerfabrikkers direktion optræde med bemyndigelse for disse.

Bestyrerne har navnlig at udføre elle passe følgende forretninger:

For den tekniske bestyrers vedkommende:

  1. Modtagelse og aflevering samt transport af alle til fabrikkerne nødvendige maskiner, råstoffer, materialer og varer samt af Fabrikkernes produktion af sukker og affaldsstoffer.
  2. Ledelse af fabrikkernes daglige drift med dertil hørende antagelser og afskedigelser af det underord-nede fabrikspersonale og arbejdere.
  3. Udarbejdelse af planer til eventuelle udvidelser, ombygninger og forbedringer af fabrikkernes teknik.

For den merkantile bestyrers vedkommende:

  1. Ledelse og opsyn med kontorerne, bogholderiet og kassevæsenet, kontorpersonalets ansættelse af afskedigelse.
  2. Indkøb af de til koncernernes drift nødvendige råvarer.
  3. Salg af fabrikkernes produktion af sukker og melasse.

Af begge herrer i forening:

  1. Forberedelse af afslutning af alle kontrakter og aftaler, som i koncernernes interesse skal træffes med lokale myndigheder eller andre kontrahenter.
  2. Afslutning og opsigelse af kontrakter med kontrahenter om rørleverance.
  3. Ledelse af plantagernes drift og alt derind under hørende.
  4. I øvrigt alt, hvad ikke ovenfor er specificeret.

I varetagelsen af de nævnte hverv og alle andre hverv, der måtte blive bestyrerne pålagte, er disse stedse underkastet eventuelt tilsyn og kontrol af koncernernes repræsentanter i Danmark, altså indtil videre De danske Sukkerfabrikkers direktører, der hver for sig overfor dem har en principals ret og myndighed, samt pligtig til uvægerligt at følge de ordrer, der fra disse eller fra nogen af dem måtte udstedes.
Tiden fra sin ankomst til Sct. Croix og indtil stillingen som teknisk bestyrer tiltrædes, skal herr Engbæk benytte til efter bedste evne at sætte sig ind i koncernernes drift og forhold under de nuværende bestyreres tilsyn og vejledning.

§2. I den tid nærværende kontraktforhold består, kan bestyrerne ikke uden skriftlig tilladelse fra kon-cernernes repræsentanter, altså indtil videre De danske Sukkerfabrikkers direktion, enten som aktiv eller passiv interessent eller på anden måde, for egen eller andres regning, direkte eller indirekte drive, deltage i, medvirke ved eller være interesseret i nogen anden forretning, men de er pligtige at anvende hele deres arbejdskraft udelukkende til fremme af koncernernes bedrift og interesser.
Bestyrerne forpligter sig endvidere til ikke uden De danske Sukkerfabrikkers direktions skriftlige tilla-delse nogensinde at træde i forhold til nogen forretning eller virksomhed, som på nogen måde måtte kunne anses for at konkurrere med dette selskab eller koncernernes bedrift, som også til altid strengt at hemmeligholde alt selskabernes fabrikations eller forretnings virksomhed vedrørende, om hvilke bestyrerne ifølge de hos selskaberne indehafte stillinger er eller måtte komme i kundskab.

§3. Da begge bestyrerne kun har ret til i forening at underskrive for koncernerne, må de stedse med god vilje give hinanden adgang til at sætte sig ind i alle koncernernes og forretningernes forhold, afhol-de konference om de foreliggende sager og udøve kontrol med hinanden, således ar hver af dem så vidt mulig til enhver tid kan være ajour med alle driftens og forretningens dele og kunne erstatte hinanden under fraværelse på grund af sygdom eller anden årsag. Dog vil frabrikkernes tekniske arbejde under herr Engbæks eventuelle fraværelse komme til at påhvile en uddannet tekniker, der vil have at afgive daglig beretning om arbejdets gang til den merkantile leder.

§4. Herr Engbæk afrejser med første lejlighed i januar 1920 til Sct. Croix og erholder fri rejse for sig og sin familie og kan forvente en 5 måneders orlov hvert 4. år med fri rejse til Europa og tilbage til Sct. Croix ligeledes for sig og sin familie, første gang efter kampagnen 1924.

§5. Herr Engbæk erholder fri bolig på Sct. Croix og i gage for tiden fra den 1. januar 1920 indtil stillingen som teknisk bestyrer tiltrædes Francs15.000,00 årligt plus det til enhver tid gældende dyrtidstillæg. Derefter oppebærer herr Engbæk som teknisk bestyrer af koncernerne en årlig gage af Francs20.000,00 plus det til enhver tid gældende dyrtidstillæg beregnet af Francs15.000,00 årlig.
Gage og dyrtidstillæg betales månedsvis forud.
Endvidere tilkommer der herr Engbæk fra regnskabsåret 1920/1921 tantieme af A/S Sct. Croix Suk-kerfabriks overskud, således som fastsat ifølge dette selskabs love, og 2 ½ % af "La Grange" nettooverskud, efter at Sct. Croix Sukkerfabriks andel er fradraget, og således som dette regnskab opgøres og således som dette regnskab opgøres og godkendes af "La Grange" ejere eller befuldmægtige i Danmark uden at indsigelse skal kunne gøres mod sådan opgørelse.
Ved udbetaling i dansk mønt regnes 1 franc = 72 øre.
Endelig erholder herr Engbæk for sig og sin familie fri læge og medicin i samme omfang, som det har været tilfælde ved tidligere ansættelser ved koncernerne.

§6. Nærværende kontrakt kan opsiges af A/S Sct. Croix Sukkerfabrik og koncernen "La Grange", hver for sig, hvert år til ophør fra og med den 1. august, med varsel givet senest den foregående 1. januar, dog ikke tidligere til fratrædelse end den 1. august 1924.
Koncernerne skal desuden, hver for sig, være berettiget til straks og uden varsel at afskedige herr Eng-bæk imod at udbetale 3 måneders gage fra den 1. i næste måned efter afskedigelsesdagen, hvis han gentagende måtte have begået handlinger, der gør ham uskikket til sin stilling ifølge De danske Sukkerfabrikkers direktions skøn, eller han måtte blive umyndiggjort eller hans bo komme under konkursbehandling.
I tilfælde af dødsfald har den afdødes eventuelle enke eller bo krav på den tilsagte gage for den måned, i hvilket dødsfaldet finder sted, og yderligere for 3 måneder, for så vidt så lang tid af kontrakttiden restere og endvidere tantieme (procentvis beregnet andel i en virksomheds overskud, udbetalt til ledere og højere funktionærer som løntillæg) indtil dødsdagen beregnet pro rate i forhold til tantiemen for hele forretningsåret og betalbar, når regnskabet foreligger godkendt. Enken får fri rejse til Danmark.

Til bekræftelse har parterne i vitterlighedsvidners overværelse underskrevet nærværende kontrakt, hvis stemplede original forbliver i De danske Sukkerfabrikkers besiddelse, mens Sct. Croix Sukkerfabrik, koncernen "La Grange" og herr Engbæk hver erholder en af direktionen bekræftet genpart.

Dateret den 18. december 1919

Kilde: Forhandlingsprotokol for Aktieselskabet St. Croix Sukkerfabrik 1903 - 1923 side 93 - 96

Ejnar Engbæk sejlede den 17. januar 1920 med skibet "Hellig Olav" fra København, og han ankom den 2. februar 1920 til Ellis Island, New York, USA. I den anledning har Immigrationsmyndighederne noteret følgende oplysninger:

Fuldmagt for Lauritz Nielsen og Ejnar Engbæk som bestyrere af Sct. Croix Sukkerfabrik samt tilbagekaldelse af fuldmagt for Axel Berland

Power of Attorney

From the day Mr. Axel Berland is leaving his position as technical manager of the Sct. Croix Sugar Factory at Sct. Croix, Virgin Island, we do hereby withdraw the proxy, dated the 21st of June 1917, and given Mr. Axel Berland in accordance with our Power of Attorney of the 4th of December 1903.
At the same time we do by these presents authorize Mr. E. Engbæk, who is succeeding Mr. Berland as technical manager, to act on behalf of, and to sign the firm of the joint-stock company "Sct. Croix Sugar Factory" in conjunction with Mr. Lauritz Vilhelm Nielsen in so far as regards all matters concerning the future working of the Company at Sct. Croix, including the power to close contracts about sugar cane deliveries, to receive and issue receipts for all money and payments due to "Sct. Croix Sugar Factory", and whatever Messrs. E. Engbæk and Lauritz V. Nielsen may undertake and agree on jointly in this respect, shall be deemed just and valid and binding on the joint stock company "Sct. Croix Sugar Factory as if undertaken and agreed upon by ourselves.
This power of Attorney includes, however, not the power of selling or mortgaging any estate or real property in the island of Sct. Croix belonging to the joint stock company.
Should Mr. E. Engbæk or Lauritz V. Nielsen leave Sct. Croix for any length of time or otherwise be prevented from attending to his work, he is hereby empowered to substitute another person to act in his place during the period of absence. Such a substitution may, in the meantime, never take place by more the one of the two gentlemen at a time.

Copenhagen, the 27th April 1920
Aktieselskabet
De danske Sukkerfabrikker
Ad. Hansen og C. Gammeltoft

Kilde: Forhandlingsprotokol for Aktieselskabet St. Croix Sukkerfabrik 1903 - 1923 side 96A - 96B

Fuldmagt for Lauritz Nielsen og Ejnar Engbæk som bestyrere for "La Grange" samt tilbagekaldelse af fuldmagt for C. J. G. Sørensen

Power of Attorney

From the day Mr. C. J. G. Sørensen is leaving his position as administrator of the Estates and Sugar Factory called the concern "La Grange" at Sct. Croix, Virgin Islands, belonging to me the undersigned Mrs. M. Hagemann, widow of late Mr. G. A. Hagemann, privy counselor of conferences, I do hereby together with my guardian Axel Simonsen, barrister, who has added his signature to this document, withdraw all powers of attorney hitherto given to Mr. C. J. G. Sørensen in his said position, and at the same time I do by these presents authorize Mr. Ejnar Engbæk and Mr. Lauritz V. Nielsen to administer above concern "La Grange" on my behalf.
In their capacity as administrators they shall be empowered jointly to exercise all the rights and privileges of the owner including the power to receive and issue receipts for all amounts due to the concern, and to close contracts about sugar cane deliveries, and whatever Messrs. E. Engbæk and Lauritz V. Nielsen may undertake, agree on, and sign jointly as regards the administration of the concern shall be deemed just as valid and binding on me as if undertaken, agreed upon, and signed by myself in conjunction with by guardian.
This power of Attorney includes, however, not the power of selling or mortgaging any estate or real property in the island of Sct. Croix belonging to the concern "La Grange".
Should Mr. E. Engbæk or Lauritz V. Nielsen leave Sct. Croix for any length of time or otherwise be prevented from attending to his work, he is hereby empowered to substitute another person to act in his place during the period of absence. Such a substitution may, in the meantime, never take place by more the one of the two gentlemen at a time.

Copenhagen, the 29th April 1920
M. Hagemann and Axel Simonsen, as guardian

Kilde: Forhandlingsprotokol for Aktieselskabet St. Croix Sukkerfabrik 1903 - 1923 side 96C

Bestyrelsesmøde afholdtes torsdag den 25. august 1921 klokken 14.30 på De danske Sukkerfabrikkers Kontor

Til stede var departementscheferne Andersen og Hansen, generaldirektør Koefoed og departementschef Worm samt direktionen for De danske Sukkerfabrikker.

Protokollen for sidste møde blev oplæst og underskrevet.

Det blev vedtaget af bestyrelsen for aktieselskabet "Sct Croix Sukkerfabrik", hvilket selskab, der er stiftet under dansk lov med ret til at gøre forretning i Danmark, drive fabrikation og salg af sukker samt andre i forbindelse dermed stående foretagender på Sct. Croix, at bemeldte bestyrelse i henhold til lovens fordringer på Sct. Croix på aktieselskabets vegne giver sit udtrykkelige samtykke til at modtage sagsøgning ved retten i nævnte område vedrørende alle sager, der måtte rejses imod selskabet på øen Sct. Croix og at forkyndelse af sagsanlæg kan ske til selskabets befuldmægtigede, bestyrerne af Sct. Croix Sukkerfabrik på Sct. Croix, nemlig hr. A. E. Busch og hr. E. Engbæk, der begge bor på Sct. Croix, og at forkyndelsen, således bekendtgjort for den ene eller for begge de befuldmægtigede, skal være fuld gyldig forkyndelse for bemeldte aktiesekslab.
Det bestemtes, at Selskabets segl skulle sættes på en kopi af ovennævnte beslutning, der skal bekræftes af aktieselskabet "De danske Sukkerfabrikker", hvilket firma er betroet ledelsen af aktieselskabet "Sct. Croix Sukkerfabrik".

Underskrevet: Hansen, Koefoed, Worm, Andersen og en person mere

Kilde: Forhandlingsprotokol for Aktieselskabet St. Croix Sukkerfabrik 1903 - 1923 side 189


Astrid Jakobsen Siim og Ejnar Nielsen Engbæk
Astrid Jakobsen Siim og Ejnar Nielsen Engbæk

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 08-Sep-2017