Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Christian Frederik Magnus Kloch Pouline Rosine Nørager
1827 - 1896 1831 - 1896
Diderik Peter Kloch
Født: 23. marts 1858 i Skive, Viborg Amt
Død: 9. december 1924 i København

Diderik Peter Kloch blev født den 23. marts 1858 og døbt den 30. juni 1858. Forældrene var snedkermester Frederik Christian Magnus Kloch og hustru Pouline Rosine Nørager, 27 år, i Skive. Fadderne var købmand Kloch's og rebslager Christensens hustruer, maler Wischmann, handelslærling Leonhard Kloch og barnets fader, alle i Skive [Skive Sogn, kirkebog for 1850 - 1866 side 82 opslag 46].

I 1860 boede familien i Skive:
Frits Kloch, 31 år, gift, husfader, snedkermester, født i Løgstør
Pouline født Nørager, 28 år, gift, hans kone, født i Nibe
Peder Kloch, 2 år, født i Skive
samt to snedkerlærlinge, en snedkersvend og en tjenestepige


Diderik Peter Kloch kom i en ung alder i manufakturlære hos købmand Blichfeldt i Ålborg. Under læretiden her satte han i sin fritid en fabrikation af hovedtørklæder i gang og afsatte dem til byens handlende. Som kommis var han i en årrække hos firmaet Stiig Lassens Enke i Horsens, rejste derefter til Tyskland og var i et halvt års tid på en væveskole i Elberfeld. Ved hjemkomsten blev han ansat som bogholder i manufaktur en gros- og detailfirmaet W. R. Thidemand i Holbæk. Her var han i ti år, og da forretningen blev solgt til købmand Reffs, fulgte han med Thidemand til København, hvor han som bogholder førte tilsyn med firmaets mange resterende udestående fordringer. Samtidig begyndte han for egne opsparede penge en en gros-partivare-forretning, idet han på auktioner og på anden måde købte vare-partier, som han videresolgte.

I 1899 kom den 15-år yngre broder Alfred Kloch til København fra Århus, hvor han, der også var udlært i manufaktur branchen, havde været kommis hos købmand Gjelstrup. Allerede i Århus havde han sammen med en kollega, den senere købmand Martin Rasmussen, oprettet en forklæde-fabrik. Martin Rasmussen og han var blevet enige om fra januar 1896 at sætte sig i bevægelse for at skabe en selvstændig virksomhed, og efter at de havde fået tilladelse hertil hos købmand Gjelstrup, henvendte de sig til manufakturfirmaet Seidelins Repræsentant for at sikre sig kredit. Fabrikationen blev påbegyndt, og en agent fik prøver med ud på sine rejse-ruter. Efterhånden gik salget godt, også i København, hvor Alfred Kloch, der aftjente sin værnepligt som sygepasser, vandrede rundt med prøve-tasken efter tjenestetiden. De sidste seks måneder af soldatertiden var han i Århus, og da Martin Rasmussen mod slutningen af den tid ville begynde en forretning udelukkende for egen regning, blev de to kompagnoner enige om at ophæve kompagniskabet og dele varelageret både af stoffer og færdige varer. Alfred Kloch kom derefter til København med sin del af varelageret og et tilskærerbord. Her gik han - familiens yngste søn - i kompagniskab med Peter Kloch - familiens ældste søn, og dette samarbejde vedvarede lige til Peter Klochs død.

De to brødre lejede et værelse i Vestergade, engagerede en dame som tilskærer, lod syningen foretage ude og fortsatte på denne måde forklæde-fabrikationen. Alfred Kloch var samtidig ansat i firmaet Seidelin, og Peter Kloch førte sin partivare-forretning videre. Et årstid senere, i foråret 1900, kom svogeren Peter Børsch, gift med Anna Cathrine Kloch, efter dennes død til København. Han blev optaget i firmaet, som derved fik navnet Kloch og Børsch. Nogle få måneder senere modtog Peter Børsch et tilbud om at overtage en manufaktur-forretning i Hillerød, og han rejste dertil. De to brødre udvidede efterhånden deres en gros-firma med andre varer, Peter Klochs partivarehandel blev også gjort til et led i virksomheden, og som sidste led i udviklingen blev en gros-firmaet suppleret med et detail-firma.

Som så ofte var det et tilfælde, der gjorde udslaget. De to brødre havde en gang købt flere partivarer end det var muligt at sælge ad de sædvanlige en gros-veje. De lejede derfor i Vimmelskaftet ved Helligåndskirken en butik, som var ledig i tre måneder, ansatte en bestyrer og solgte en-detail varerne herfra. Salget gik godt, men helt overvældende blev afsætningen, da der en lørdag aften opstod en lille brand, og der således kunne etableres brandudsalg. Afsætningen var så stor, at begge brødre måtte komme bestyreren til undsætning - det var da rimeligt, at de syntes, denne forretning burde fortsættes, og de lejede derfor en 1. sal i ejendommen, Vimmelskaftet 43. Ejendommen hed "Røde Lygte" efter en gammel restaurant, der havde til huse i den, og dette navn overførtes på forretningen, som var den første varehus-forretning, der blev oprettet herhjemme.

Peter Kloch havde kendskab til denne form for detailforretning fra Wertheims Varehus i Berlin - og en gros-partivare-forretningen, der ikke beskæftigede sig med en enkelt bestemt vare, var en naturlig forskole til det mange varer omfattende varehus. Også i deres averterings- og start-metoder gik brødrene nye veje. Den dag, forretningen åbnedes, den 17. maj 1904, var det averteret, at kunderne ville få en gave. Forretningen blev den dag åbnet, ikke som normalt om morgenen, men klokken 12 middag, og til den tid stod kunderne så tæt som muligt på trappen fra 1. sal ned til gaden. Alle fik deres gave, for eksempel en børste med navn eller en tilsvarende reklameartikel, og startdagen forløb på bedste måde. I den nye forretning solgtes alle mulige varehus-artikler: Glas, porcelæn, manufaktur, tæpper og så videre og for at trække kunder til solgtes også sæson-varer, som nye kartofler eller om lørdagen i sommertiden agurker. Sådanne varer blev solgt til reklamepris.

Halvandet år efter starten skulle ejendommen rives ned. Lejen i den ombyggede ejendom ville stige fra 3.000 – 4.000 kroner til 20.000 kroner, og da en flytning til midlertidige lokaler og derefter til den nye ejendom med et varelager blandet andet af glas og porcelæn ikke var nogen lystelig udsigt, foretrak brødrene at indgå et nyt lejemål i Skoubogade, hvor forretningen havde til huse indtil ophævelsen i 1931. Omsætningen gik her ganske jævnt fremad - og i 1909-10 havde de to brødre tjent så meget, at de ejede deres driftskapital. Meget hurtigt var de kommet ind på at foretage selvstændige indkøb af store partier i udlandet for at opnå billige priser, og i de første år foretog de begge indkøbs-rejser til udlandet. Efter krigsudbruddet i 1914 ønskede Peter Kloch ikke mere at rejse i udlandet, og dette hverv gik helt over til Alfred Kloch. Efterhånden delte de arbejdet imellem sig på den måde, at Peter Kloch førte tilsyn med forretningens daglige drift, mens Alfred Kloch passede den kontormæssige del af virksomheden.

I 1924 - den 9. december 1924 - døde Peter Kloch, 66 År gammel. Han var en umådelig dygtig indkøber med et meget stort varekendskab, en meget omhyggelig købmand, en smuk og værdig mand, som var meget afholdt ikke mindst indenfor familien.

Alfred Kloch drev forretningen videre og omdannede den i 1929 til et aktieselskab med en aktiekapital på 130.000 kroner, af hvilke han selv havde de 100.000 kroner i aktier. Nevøen Poul Pedersen blev optaget i firmaet og overtog aktier til et beløb af 27.000 kroner, og Peter Madsen, som havde været ansat i forretningen fra den første dag, havde et aktiebeløb på 3.000 kroner, som han havde arvet efter Peter Kloch. Da imidlertid de økonomiske forhold formede sig vanskeligt, og en modernisering af forretningen med betydelig ny kapitalindsats var nødvendig, foretrak Alfred Kloch at ophæve den i 1931. Aktionærerne fik deres fulde indskud tilbagebetalt, og ved udsalget, der afsluttede varehuset "Røde Lygtes" tilværelse, blev lageret udsolgt så grundigt, at der kun fandtes varer for 1.500 kroner tilbage - de blev for halv indkøbspris overdraget Peter Madsen, som nogen tid senere åbnede en selvstændig forretning på hjørnet af Fiolstræde, som han, da det viste sig, at den var levedygtig, fik lov til at give navnet "Røde Lygte".

[Hedvig og Ejnar Nielsen: Slægten Kloch, 1943 side 41 - 43].


Oplysninger fra Politiets Registerblade.

Grosserer Diderik Peter Kloch boede i Nørrevoldgade 80, 3. sal fra den 1. maj 1903, og i Skindergade 43 3. sal fra den 1. november 1906.

Oplysninger fra Kraks Vejviser.

1905
Vimmelskaftet nr. 43. Ejeren var grosserer O. Just
Lejerne var Varehuset "Røde Lygte" og Cafe Røde Lygte [side 503)
Firmaet Kloch og Børsch havde kontorer i Nørre Voldgade 80
Alfred Kloch boede i Frederiksborgsgade 12 3. sal [side 730].

1924
A. Kloch, grosserer (Kloch & Børsch), Løngangsstræde 18 2. sal
Kloch og Børsch, grosservirksomhed, Skindergade 43
P. Kloch, grosserer (Kloch & Børsch), Skindergade 43 2. sal [Afdeling 4, Personregister for København side 816].
Kloch & Børsch, handelsfirma. Indehaverene var D. P. Kloch og N. A. Kloch.

1938
Fiolstræde 18 = Krystalgade 23: Manufakturhandler P. Madsen [Afdeling 2 side 195].

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 20-Jan-2020