Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Lars ? Christen Andersen Maren Thomasdatter
? - ? ? - ? 1714 - 1801 1739 - ?
Jens Larsen Maren Christensdatter
Født: 1753. Kirkebog mangler i Elling Sogn før 1759 Født: 20. oktober 1765 i Bratten, Elling Sogn
Død: 7. juli 1837 i Råsig, Elling Sogn Død: 11. juni 1828 i Råsig, Elling Sogn
Gift: 3. oktober 1794 i Elling Kirke
Børn: Maren Jensdatter, Lars Christian Jensen, Anne Margrethe Jensdatter, Hanne Jensdatter †, Mette Jensdatter, Mariane Jensdatter, Karen Jensdatter †

 

Kirkebog mangler før 1759 i Elling Sogn Den 20. oktober 1765 blev døbt ægtebarn af Bratten og kaldet Maren. Forældrene var Christen Andersen og hustru. Fadderne var Christens hustru i Nielstrup, Jens Rimmens hustru, Søren Marqvartsen, Christen Olesen, Jacob Laustsen af Bratten [Elling sogn, kirkebog for 1758 - 1818 side 23 opslag 15]
Ved folketællingen i 1787 tjente Jens Larsen hos sin broder på Heden, Elling Sogn:
Christian Larsen, 50 år, gift, madfader, boelsmand
Johanne Pedersdatter, 52 år, gift, madmoder
Jens Larsen, 34 år, ugift, mandens broder og tjenestekarl
Johanne Sørensdatter, 22 år, ugift, tjenestepige
Maren Christensdatter, 12 år, hyrdepige
I 1787 fra Elling sogn boede der følgende personer på Bratten:
Christen Andersen, 73 år, madfader, 2. ægteskab, boelsmand og fisker
Maren Thomasdatter, 48 år, madmoder, 1.ægteskab
samt børnene af sidste ægteskab Maren, 21 år, Thomas, 14 år, og Margrethe Christensdatter, 12 år

Den 3. oktober 1794 blev Jens Laursen af Heden og Maren Christensdatter af Bratten viet [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 side 588 opslag 202]

Jens Laursen og Maren Christensdatter's børn var:

I 1801 boede familien i Heden, Elling Sogn:
Jens Laursen, 46 år, gift, husbonde, bonde og gårdmand
Maren Christensdatter, 35 år, gift, hans kone
og børnene Maren, 5 år, Lars Christian, 4 år, Anne Margrethe, 3 år, og Hanne, 1 år.

Maren Christensdatter, 62 år, aftægtsmand Jens Larsens kone i Råsig, døde den 11. juni 1828, og hun blev begravet den 22. juni 1828 [Elling Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 side 419 opslag 140]

I 1834 boede Jens Larsen hos sin søn i Råsig, Elling Sogn:
Lars Christensen, 38 år, gift, gårdmand
Anne Pedersdatter, 34 år, gift, hans kone
Jens Peter Larsen, 8 år, barn
Peder Christian Larsen, 6 år, barn
Marianne Larsdatter, 4 år, barn
Jens Larsen, 80 år, enkemand, husfaders fader, der af ham forsørges
Mads Peter Nielsen, 20 år, ugift, tjenestekarl
Karen Jensdatter, 21 år, ugift, tjenestepige

Jens Larsen, 84 år, døde den 7. juli 1837 i Råsig, og han blev begravet den 16. juli 1837. Han var aftægtsmand i Råsig [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 447 opslag 203]


Jens Laursen tilskødet af Peder Thøgersen Mollerup til Ellinggård sit fæstested Heden i Elling Sogn af hartkorn 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 1 album for 110 rigsdaler, den 17. juni 1803. Protokol C, side 90. Påtegning af 30. marts 1805 angående jagt- og fiskeret ved side 250 i samme protokol.
Kilde: Skøde- og Panteregisteret for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 1779- 1847 (B25C -SP11)


Tinglæst den 27. juni 1803. Nr. 4, Christian 7, Anno 1803, fire og tyve skilling.
Underskrevne Peder Thøgersen Mollerup til Halkiær tilstår og hermed vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg nu og herved til opfyldelse af den imellem mig og køberen under 25. oktober 1800 indgangne og herhos hæftede købekontrakt, sælger og bortskøder fra mig og mine arvinger til Jens Laursen og hans arvinger det under Ellinggård forhen lagte og af køberen sidst i fæste havde sted på Heden i Elling Sogn, stående for matrikuleret hartkorn 1 skæppe 1 fjerdingkar og 1 album, alt under de i købekontrakten fastsatte vilkår, hvoriblandt især til efterretning for køberen og efterkommende ejere af dette Sted, udtrykkelig gentages: At stedet med hartkorn ingensinde må sælges eller overdrages for dermed at komplettere nogen hovedgård eller derunder at henlægges til hoveri.
Thi som køberen Jens Laursen har betalt mig den accorderede købesumma 110 rigsdaler, meddeles ham på indbemeldte sted dette ejendomsskøde, i hvis følge jeg erkender ingen ydermere ejendomsrettighed dertil at have; men skal endog lovlig tilsvare vanhjemmel, om nogen imod formodning måtte befindes.
Under min hånd og segl.

Ålborg den 17. juni 1803 P. Mollerup (L.S.)
Til vitterlighed efter begæring P.H.Milling - P.Kastrup

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 19. juli 1802 til 24. december 1810 (B25C -SP6), side 90


Tinglæst den 27. juni 1803.
Nr. 4., Christian 7, Anno 1800, fire og tyve skilling.
Imellem underskrevne Peder Thøgersen Mollerup til Ellinggård og Bannerslund og Jens Laursen på Heden i Elling Sogn er sluttet følgende

Købekontrakt

1. Haver jeg Peder Thøgersen Mollerup solgt fra mig og mine arvinger til Jens Laursen og hans arvinger, det mig tilhørende sted Heden kaldet, udi Elling Sogn, Hjøring Amt, som han beboer og har i fæste, stående for hartkorn ager og eng, nye landmålings matrikel 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 1 album, med al dets rette tilliggende, være sig ager og eng, hede og mose, samt stedets bygninger og besætning, intet deraf i nogen måde undtagen, men alt med den samme ret og rettighed, som jeg det selv haver haft og således som samme mig er solgt af min moder ved købekontrakt af 19. september dette år.
2. Stedet står fra dato for køberens regning og risiko .
3. Køberen holder sig den min moder allernådigst meddelte kongelige bevilling til Ellinggårds Godses udskiftning af dato 19. maj 1798 i alle dele efterrettelig, og på grund deraf lader sit købte sted udskifte af fællesskabet inden 3de år fra dato, og derved underkaster sig Landvæsens Kommissionens liggende plan eller og det højkongelige Rentekammers Resolution.
4. Køberen lader stedet, så snart som muligt, assurere i Brandkassen, i følge af hans kongelige majestæts derom allernådigst udgangne befaling.
5. Køberen må ingensinde sælge dette sted eller dets hartkorn, for dermed at komplettere nogen hovedgård eller derunder at henlægges til hoveri.
6. Jagt- og fiskerettighed på stedets ejendomme reserveres af sælgeren til Ellinggårds ejeres brug for bestandig og er købet uvedkommende.
7. Gårdens udskiftning af fællesskabet bliver for sælgerens regning.
8. Det stemplede papir til kontrakt og skøde betaler køberen, tilligemed tinglysnings omkostningerne.
9. Huspengene betales som sædvanlig, til 1. maj 1802 på Ellinggård.
10. Ligeså betales de kongelige skatter på Ellinggård, som hidtil, til 1. januar 1802, men fra den tid af betales de tilligemed alle andre påbudte af stedet og dets hartkorn, i hvad navn de og have kunde, på vedkommende steder, uden at sælgeren dermed skal stå i nogen forbindelse eller ansvar.
11. Købesummen, som er accorderet til 110 rigsdaler betales her på Ellinggård til sælgeren eller hvem han dertil på sine vegne kommitterer, imod lovlig skøde den 10. juni 1802, men skulde køberen ikke kunde tilvejebringe pengene så betids, da må samme betales sælgeren i sit logi i Ålborg inden den 16. juni 1802.
Til bekræftelse have vi denne kontrakt selv egenhændig underskreven og forseglet, samt formået 2de mænd med os til vitterlighed at underskrive.

Ellinggård den 25. oktober 1800 Jens Laursen (L.S.) - Peder Thøgersen Mollerup (L.S.)
Til vitterlighed efter begæring underskriver A.S. Lybecker - J. Neist
Kapital og renter er mig rigtig betalt hvorfor kvitteres af P.Mollerup

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 19. juli 1802 til 24. december 1810 (B25C -SP6), side 90


Tinglæst den 1. april 1805.
Peder Thøgersen Mollerups skøde til Jens Laursen på stedet Heden i Elling Sogn, dateret 17. juni 1803, tinglæst den 27. december, blev atter igen i Retten læst for så vidt den på samme under 30. marts 1805 skete påtegning er betræffende, hvilken lyder således:
"I Følge Hr. Peder Mollerups rekvisition af 18. marts dette år grundet på det høj kongelige Rentekammers skrivelse af 2den samme måned og den derefter posterede Notarial Act, bliver dette skøde at tilføje denne Påtegning: "At Hr. Mollerup aldeles renoncerer på de tagne reservationer af jagt- og fiskeret på de ved skødet solgte ejendomme og at samme følger købet, uden videre betaling, end den allerede udbetalte købesumma.

Hjørring den 30. marts 1805
P.Esbach
Notarius Publicus

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 19. juli 1802 til 24. december 1810 (B25C -SP6), side 250

© Kristian Frederik Christensen og Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 14-Mar-2020