Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Peder Christensen Anna Pedersdatter Anders ?
? - 1729 ? - ? ? - ? ? - ?
Christen Pedersen Anne Andersdatter
Født: 1706 Født: 1710
Død: 1777 Begravet: 4. maj 1788
Gift: ?
Børn: Peder Christensen, Christen Christensen, Anders Christensen, Anne Christensdatter, Anne Christensdatter, Mette Christensdatter, Margrethe Christensdatter, Maren Christensdatter, Kirsten Christensdatter,

Kristian Frederik Christensen i Vadum leverede oplysningerne i 2004:

Den 27. april 1777 blev Christen Pedersen af Søndergård i Jerup begravet på Elling kirkegård. Hans alder er ikke oplyst.

Ref.: Skifteprotokollen for Eskær Gods fra 1772 til 1806 (G 4 - 1), Side 21B.

Anno 1777, den 20. maj indfandt fuldmægtigen fra Eskær Lauritz Bartolin Schmidt sig med tvende vitterligheds- og vurderingsmænd, navnlig Christen Pedersen Pool og Ole Rasmussen begge af Eskær Gods, boende i Jerup By udi Elling Sogn, udi stervboet 30te dagen efter Christen Pedersen af berørte Eskær Gods, som sidst afvigte 21. april ved døden afgik i bemeldte Jerup By på sit forhen i fæste havte sted af berørte Eskær Gods.

Og måtte skifteretten spørge berørte vitterlighedsmænd og tilstedeværende enke Anne Andersdatter hvad rette Arvinger ere?

Hvor da vitterlighedsmændene og berørte enke tilkendegav, at enken Anne Andersdatter havde med ovenmeldte afgangne Christen Pedersen været i ægteskab og ej oftere været gift. I hvilket ægteskab de havde avlet 9 børn, nemlig 3 sønner:

  1. Peder Christensen, 45 år gammel, boende på Eskær Gods i Vogn By og gift med Anne Christensdatter
  2. Christen Christensen, 32 år gammel, ugift, boende på hans faders overbemeldte afgangne Christen Pedersens sted på Eskær Gods
  3. Anders Christensen, 29 år gammel, tjenende hr. Mejling til haven som fuldmægtig,

og 5 levende døtre, navnlig

  1. Anne Christensdatter i ægteskab med Jens Pedersen boende ved Ledet i Jerup By på Ellinggård Gods
  2. Mette Christensdatter, gift med Christen Jacobsen boende på Børglum Pæstegårds Gods i Vejby Sogn
  3. Margrethe Christensdatter, gift med Peder Pedersen boende på Mosen i Elling Sogn, Ellinggård Gods
  4. Maren Christensdatter, forhen gift med Søren Hansen MøIler, som forhen boede og døde i København, hvor han havde været spækhøker
  5. Kirsten Christensdatter, som er ugift og hjemme værende hos broderen Christen Christensen

og den ene Datter, navnlig Anne Christensdatter, døde, da hun var 14 år gammel.

Af ovenanførte arvinger var mødt Peder Christensen på sin egne vegne og som formynder for hans søster Kirsten Christensdatter, Christen Christensen og Anders Christensen begge myndige samt Jens Pedersen på hans hustrus og øvrige fraværende arvingers vegne, ligesom og enken Anne Andersdatter med sin antagne lavværge, navnlig Anders Nielsen af Eskær Gods og blev da de tilstedeværende af skifteretten tilholdt rigtig og sandfærdig at angive til registrering og vurdering, hvad denne stervboe med rette er tilhørende, samt derefter stervboets ind- og udgæld.

Hvor da fremstod for skifteretten berørte tilstedeværende arvinger og ærbødig bad, at den afdødes ringe efterladenskaber måtte blive uregistreret og uvurderet, såsom samme ej kunde strække til de derpå gående bekostninger, og erklærede Peder Christensen på sine egne vegne, Jens Pedersen på hans Hustrus og hans kones søstres Mette Christensdatters, Margrethe Christensdatters og Maren Christensdatters vegne, samt Anders Christensen på sine egne vegne, at de ej forlangte videre arv efter den afgangne fader, end hvad de allerede af afgangne Christen Pedersen i levende live havde bekommet, ligesom og enken med lavværge erklærede, at hun ej efter hendes salige mand forlangte videre arv, end at hun måtte blive hos hendes søn så længe hun levede, og der nyde hendes ophold og forplejning upåklagelig i alle måder, samt efter hendes død en sømmelig begravelse, eller og i fald de ej begge, nemlig enken Anne Andersdatter og sønnen Christen Christensen kunde forenes sammen eller om det skulle ske, at Christen Christensen før enken ved døden skulle afgå, hun da årlig måtte nyde fra stedet uden betaling og vederlag 1 tønde og 2 skæpper rug, samt 1 tønde og 2 skæpper byg, samt hendes seng, kiste og rok med øvrigt hende tilhørende, samt og 2 stykker får kreaturer, hvilket alt skulle tilhøre stedet, når hun ved døden afgår.

Dernæst fremstod Peder Christensen som formynder for hans søster Kisten Christensdatter og erklærede at han på hendes vegne ej forlangte anden arv efter deres salig fader, end at hun når hun skulle giftes eller drager ud fra stedet, måtte nyde til udflytning fra stedet 1 seng med behøvende klæder, 1 ko og 2 får, samt om hun nogen sinde skulle blive gift, da at nyde på stedet uden betaling både trolovelse og bryllup.

Christen Christensen havde intet imod dette passerede at erindre, overladende det til skifterettens kendelse.

Skifteretten anså arvingernes begæring og påstand at være billig, og at det var til tab og skade for arvingerne i fald registrering og vurdering skulle ske og herskabets prioriteret fordring skal fratages og accorderede deres forlangende fornemmelig på grund af Christen Christensens fæstebrev af dato 7. august 1771 udgivet af salig madame Brøndsdorphs (Henrikke Sofie Bugge), dens 1. post så lydende:

"Antager benævnte Christen Christensen bemeldte sted straksen med dets besætning inden og uden døre, dog forbliver hans gamle forældre hos hannem, og der nyder deres kost, husværelse og varme, så længe de lever, og efter deres død en Christsommelig begravelse. Hvorimod deres livs klæder og efterladenskaber alene bliver fæsteren tilhørende efter hans forældres dødelig afgang."

imod at Christen Christensen holder sig sin erklæring efterrettelig og samtlige arvinger holder såvel overformynder, som alle andre dette skifte vedkommende fri for al ansvar og tilsvar både nu og i fremtiden.

Samtlige arvinger erklærede, at de skulle holde såvel overformynder, som alle andre dette skifte vedkommende fri for al ansvar og tilsvar for alt hvad der kan og skulle flyde af dette skifte. At således er passeret og tilgået tilstår vi med hænders Underskrift.

Datum stervboet ut Supra L. B. Schmidt  
Enken Anne Andersdatter
med ført pen
 
På min egne og min søster Kirsten Christensdatters vegne Peder Christensen  
På min kones og fraværende arvingers vegne Jens Pedersen  
På egne vegne Anders Christensen Christen Christensen
Som lavværge underskriver Anders Nielsen  
Som vitterligheds- og vurderingsmænd underskriver Ole Rasmussen Christen Pedersen Pool

Ved folketællingen i 1787 boede Anne Andersdatter hos sin søn i Jerup, Elling sogn, Herns Herred, Hjørring Amt:
Christen Christensen, 42. år, gift, madfader, boelsmand
Maren Jacobsdatter, 30. år, gift, madmoder
Anne Andersdatter, 77. år, enke, mandens moder, vandfør og kan hverken gå eller stå
Anne Christensdatter, 5. år, ægtebarn
Christen Christensen, 2. år, ægtebarn.

Den 4. maj 1788 blev salig Christen Pedersen Søndergårds enke Anne Andersdatter i Jerup begravet på Elling kirkegård, 78 år gammel.

Web-editor: frode @ engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 04. oktober 2006