Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Peder Larsen Anne Andersdatter Christen Andersen Maren Thomasdatter
1753 - ? 1747 - ? 1714 - 1801 1739 - ?
Lars Pedersen Margrethe Christensen
Født: 1781 i Flade Sogn Født: 1777 i Elling Sogn
Død: 5. febriuar 1843 i Flade Sogn Død: 27. maj 1849 i Flade Sogn
Gift: 23. april 1801 i Flade Kirke
Børn: Peder Larsen og Christian Larsen †

 

Den 12. august 1781 døbt i Flade Kirke Lars. Forældrene var Peder Larsen smed og hustru Anne Andersdatter af Flade By. Kvindefadderne var Maren Andersdatter af Bakken og Maren Laursdatter. Mandefadderne var Giert Christensen, Peder Pedersen og Niels Nielsen af Damsgård, alle af Flade By. Moderen blev introduceret den 16. september 1781 [Flade Sogn, kirkebog for 1725 - 1790 side 76 opslag 153] Den 30. marts 1777 blev døbt et ægtebarn af Bratten, navnlig Margrethe. Forældrene var Chirsten Andersen og Maren Thomasdatter. Fadderne var Mads Pedersen og Christen Sørensen af Bratten, Christen Hollænder i Skarnvad, Anders Sørensens og Christen Jacobsens hustruer i Jerup [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 side 85 opslag 46]
I 1787 boede Lars Pedersen hos sine forældre i Flade By, Flade Sogn:
Peder Larsen, 34 år, gift, manden, gårdbeboer
Anne Andersdatter, 40 år, gift, konen
Anders Pedersen, 8 år, ægtebarn af 1ste ægteskab
Lars Pedersen, 6 år, ægtebarn af 1ste ægteskab
Christen Pedersen, 3 år, ægtebarn af 1ste ægteskab
I henhold til folketællingslisten af 1. juli 1787 fra Elling sogn var der følgende personer på Bratten:
Christen Andersen, 73 år, madfader, 2.ægteskab, boelsmand og fisker
Maren Thomasdatter, 48 år, madmoder, 1.ægteskab
Maren Christensdatter, 21 år, barn af sidste ægteskab
Thomas Christensen, 14 år, barn af sidste ægteskab
Margrethe Christensdatter, 12 år, barn af sidste ægteskab
I 1801 boede Lars Pedersen hos sine forældre i Vester Flade By:
Peder Larsen, 50 år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Ane Andersdatter, 55 år, gift, hans kone
Lars Pedersen, 20 år, ugift, deres søn
I 1801 tjente Margrethe Christensdatter på Eget, Skærum Sogn:
Mathias Bering 53 år, gift, husbonde, sædegårdsejer og beboer
Else Bering, 56 år, gift, hans kone
Maren Mortensdatter, 25 år, Ane Kristensdatter, 24 år, Margrethe Kristensdatter, 25 år, Mette Holm, 18 år, Oline Tyrrestrup, 21 år, ugifte tjenestepiger
Hans Nielsen, 34 år, Ole Thomasen, 33 år, Anders Gaarn, 23 år, ugifte tjenestekarle
Peder Andsersen, 16 år, Kristen Kristensen, 14 år, tjenestedrenge

Den 23. april 1802 indskrev sig til ægteskab efter forudgående lysning ungkarl Lars Pedersen af Flade By og pigen Grethe Christensdatter, tjenende i Damsgård, ægteviet den 27. november 1802. Forloverne var Peder Larsen og Hans Munk [Flade Sogn, kirkebog for 1791 - 1814 side 186A opslag 172]

Lars Pedersen og Margrethe Christensdatter's børn var:

I 1834 boede familien i Flade By:
Lars Pedersen, 54 år, gift, gårdmand
Grethe Christensdatter, 60 år, gift, hans kone
Peder Larsen, 30 år, ugift, deres søn
Jens Christian Madsen, 14 år, ugift, hans dreng
Mariane Nielsdatter, 21 år, ugift, hans pige

I 1840 boede familien på en gård i Flade By:
Lars Pedersen, 60 år, gift, gårdmand
Grethe Christensdatter, 65 år, gift, hans kone
Peder Larsen, 35 år, gift, er faderen behjælpelig ved gårdens drift
Kirsten Marie Nielsdatter, 30 år, gift, hans kone
Lars Christian Pedersen, 5 år, ugift, deres barn
Niels Peter Pedersen, 3 år, ugift, deres barn

Lars Pedersen døde den 5. februar 1843, og han blev begravet den 12. februar 1843. Han var gårdfæster i Flade og født samme sted. Han blev 63 år gammel, og hans fader var Peder Larsen [Flade Sogn, kirkebog for 1828 - 1854 arkivnr C55B bog 2 film 16/19 side 490]

I 1845 boede Margrethe Christensdatter på en gård i Flade:
Wilhelm Høgsted, 24 år, ugift, ejer af gården, født i Frederikshavn
Grethe Christensdatter, 68 år, enke, aftægtskone, født i Elling Sogn
Niels Peter Pedersen, 7 år, ugift, enkens plejebarn, født her i sognet
Carl Sørensen, 30 år, ugift, daglejer, født i Tolne Sogn

Grethe Christensdatter døde den 27. maj 1849, og hun blev begravet den 3. juni 1849. Hun var enkekone, og hun opholdt sig i Toftegård i Flade Sogn. Hun blev 73 år gammel, og hun døde af watersot. Hun var født i Elling Sogn [Flade Sogn, kirkebog for 1828 - 1854 arkivnr C55B bog 2 film 18/19 side 542]


Lars Pedersen Flade givet fæstebrev af proprietær Rosborg til Knivholt på en gård i Flade By af hartkorn 2 tønder, dateret den 6. oktober 1813.
Kilde: Skøde- og Panteregisteret for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 1779 til 1847 (B25C -SP11) Protokol D, side 735.

Tinglæst den 11. oktober 1813.
Nr. 8, Frederik 6, Anno 1813, 3 Rigsdaler og 36 Skilling, betales med en halv del mere.

Jens Madsen Rosborg til Knivholt tilstår herved at bortfæste til Lars Pedersen Flade af 3. Jyske Regiment 3 / i den gård i Flade By på Knivholt Gods, som hans fader Peder Larsen sidst har haft i fæste og har afstået, hvilken gård, som har hartkorn ager og eng 2 tønder og har det samme hartkorn og tilliggende, som efter forrige besidderes fæstebrev, benævnte Lars Pedersen i fæste må nyde og bruge sin livstid imod at opfylde følgende fæsteforpligtelser:

1. Betaler de Kongelige Skatter af gården og dens hartkorn, samt svarer kongekørsler og andre offentlige byrder og afgifter, som tilkommer dette sted.
2. Betaler årlig landgilde til Knivholts ejer 4 rigsdaler sølv værdi, samt levere hvert år en høne og hver andet år en gås, som betales og ydes ved Mortensdags tider. Ligeledes forretter han det ved hoveriforeningen for dette sted bestemte 1/3 del gårdspart hoveri til Knivholt, af hvilken forening herhos hæftes et udtog.
3. Stedets bygninger og besætning, som ved synsforretningen af 16. i forrige måned afhjemlet i retten den 20. næstefter, er ham overleveret, holder han stedse i god stand, at det således i sin tid kan afleveres.
4. Lader ejeren bygningerne forsikre i Landets almindelige Brandkasse, da svarer fæsteren den årlige brandafgift, samt om ildsvåde skulle indtræffe, da med brandhjælpen igen at opføre forsvarlige bygninger.
5. Hans gamle fader giver han på stedet anstændig husly, varme og opvartning så længe denne lever, så og 1 tønde rug og 4 skæpper byg årlig om han ej kan finde sig fornøjet med at nyde kosten ved sønnens bord. Men mere end kornet bliver anden fæster ham ej forbunden om Lars Pedersen bortdøer før ham.
6. Indfæstningen har han betalt med 33 rigsdaler og 4 mark N.V.
7. Stedets jorder har han på forsvarlig måde at dyrke og bruge, og intet deraf bortleje eller til upligt bruge, samt retter sig efter hans kongelige majestæts allernådigste anordninger og vise sig lydig imod mig og udsendte, alt under dette fæstes fortabelse og anden forholdsmæssig Straf.

Dets til bekræftelse under min hånd og segl.

Knivholt den 6. oktober 1813 J.M.Rosborg (L.S.)

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen for Horns- og Vennebjerg Herreder fra 7. januar 1811 til 20. december 1813 (B25C -SP7), side 735.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 28-Jul-2019