Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Peder Christensen Anne Pedersdatter Anders ?
? - 1729 ? - ? ? - ? ? - ?
Mads Pedersen Karen Andersdatter
Født: ca. 1716 i Bratten, Elling Sogn Født: ?
Død: ? Død: 1756. Skifte: 21. maj 1756
Gift: ?
Børn: Peder Madsen, Anne Madsdatter, Anders Madsen, Jens Madsen, Mette Madsdatter, Kirstine Madsdatter, Mette Madsdatter, Henrik Madsen, Maren Madsdatter

Kristian Frederik Christensen i Vadum leverede oplysningerne i 2004.

Mads Pedersen blev født ca. 1716 og var søn af Peder Christensen og Anne Pedersdatter på Bratten, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt.

Mads Pedersen og Karen Andersdatter's børn var:

Karen Andersdatter døde ca. april 1756 på Bratten i Elling Sogn. Se skifteforretningen efter hende.

Kirkebogen for Elling Sogn findes først fra 1759.

Mads Pedersen og Anne Larsdatter's børn var:

Anne Larsdatter: Den 13. oktober 1771 blev Mads Pedersens hustru af Bratten begravet på Elling Kirkegård

Den 3. juli 1772 trolovedes i Napstjært med ærlig og velagtet Baur Mand Mads Pedersen af Bratten og pigen Malene Christensdatter og den 26. november 1772 blev de viet i Elling kirke. Forlovere var Christen Pool i Jerup og Christen Pedersen i Jerup.

Ved folketællingen i 1787 boede familien i Bratten, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt:
Mads Pedersen, 73. år, gift, 3. ægteskab, madfader, boelsmand og fisker
Marie Christensdatter, 68. år, gift, 1. ægteskab, madmoder
Anne Madsdatter, 19. år, ugift, barn af andet ægteskab
Peder Madsen, 17. år, ugift, barn af anddet ægteskab, vandfør og uduelig.

Den 3. april 1796 blev Mads Pedersen af Bratten begravet på Elling Kirkegård, 82 år gammel.

Ved folketællingen i 1801 boede Malene Christensdatter, enke efter Mads Pedersen på Bratten i Elling Sogn:
Jens Andersen, 30 år, gift, mand, træskomand, indsidder
Anne Madsdatter, 34 år, gift, hans kone
Malene Christensdatter, 70 år, enke, kone.

Den 24. april 1803 blev Malene Christensdatter af Bratten begravet på Elling Kirkegård, 70 år gammel.


Lerbæk Gods Skifteprotokol fra 1726 til 1771 (G9 – 1) side 197B - 199B:

Skifteforretning efter salige Karen Andersdatter, Mads Pedersens hustru på Bratten udi Elling Sogn.

Anno 1756 den 21de maj mødte på velædle og velbåren Niels Sørensen Wiirnfeld til Lerbæk og Skaarupgård, deres kongelige majestæts bestaltet cancellie råd, hans vegne Johan Christian Wiirnfeld fra bemeldte Lerbæk, som skifteforvalter tillige med tvende vurderingsmænd, navnlig Lars Jacobsen og Thomas Christensen begge boende på Bratten i Elling Sogn her i stervboen på bemeldte Bratten efter Mads Pedersens afgangne salige hustru Karen Andersdatter for at holde registrering og vurdering over alt hvad den salige kone Karen Andersdatter kan have efterladt sig til skifte og deling efter loven imellem hendes igen levende enkemand og deres fælles sammen aflede børn og livsarvinger, når derfra stervboets effekter først fradrages og udredes denne efter loven registrerings- og skiftebrevs bekostning, tillige med den der behørig og efter forordningen dette sted tilhørende besætning af bæster, vogn, ploug og harve, og hvad som helst brøstfældighed på bygningerne den efter billighed kan taxeres for. Dernæst hvad anden beviselig og lovmæssig fordring nogen kan have herudi stervboet at anmelde. Med hvad mere efter dens tilstand ifølge loven udgøres bør.

Ved forretningen var da tilstede disse efterfølgende, nemlig enkemanden Mads Pedersen tillige med sine børn, som ere disse efterfølgende fire sønner:
Peder Madsen, 14 år gammel,
Anders Madsen, 12 år gammel,
Jens Madsen, 10 år gammel,
Henrik Madsen, 2 år gammel,
og fem døtre:
Anne Madsdatter, 13 år gammel,
Mette Madsdatter, 8 år gammel,
Kirsten Madsdatter, 7 år gammel,
Mette Madsdatter, 3 år gammel,
Maren Madsdatter, ½ år gammel,
hvis formynder efter loven er deres egen fader.

I den henseende enkemanden blev alvorligen tilholdt at angive og forevise alt hvad stervboet med rette tilhører, hvilket forbemeldte tvende vurderingsmænd forsvarligen haver at vurdere og ellers sig over alt i husene at anse at ikke noget bliver forbigået. Hvorpå registreringen og vurderingen blev foretaget og udi alle ting forrettet således som følger:

Udi østre stue Rigsdaler Mark Skilling
Et fyrrebord på åben fod   1 8
Et fyrreskab 1 4 0
En træstol   1 0
En skammel     4
Tvende kærner   1 0
En trælejel     10
En stand tønde af fyr     12
Tvende spinderokker   4 0
En sold     12
Fire stykker linnedsække   4 0
En ny skindsæk   2 0
En træskål     4
Fire boutellier     10
Tvende krus     20
Tre lerfade     8
En hegle (et bræt med lange pigge til at rede og rense hør og hamp)     2
En fyrrekiste med nøgle og lås   6 0
Den salige kones gangklæder:      
En hundeskinds muffe   3 0
En caperølleche (en kapperøllike, et aparte hovedtøj)     24
En kartuns kåbe   4 0
En stribet hjemmegjort trøje   1 0
En kalemankes (vævet stof med blank overflade) ditto   2 0
En blå klædes ditto   2 0
En rød sars (tyndt vævet stof af saksisk uld) trøje   3 0
Et kalemankes livstykke   3 0
Et rødt vadmels skørt   2 0
Et grønt vadmels skørt   4 0
Et rødt vadmels ditto   5 0
En sort klædes kjole   6 0
Et blåt vadmels skørt   4 0
Tvende hvide hørlærreds forklæder   3 0
Et stribet forklæde     24
En sort fløjels hue   2 0
Tre hørlærreds klæder     24
Tvende blårlærreds særker   2 0
Tre blårlærreds klæder     24
Et par gamle sko   1 0
Tvende par gamle strømper   1 0
Sengeklæder:      
En gammel stribet olmerdugs overdyne   2 0
En gammel vadmels underdyne   1 0
Tvende blårlærrets lagener   2 0
En stribet olmerdugs overdyne   2 0
En vadmels underdyne   1 0
En hovedpude     4
Et par blårlærreds lagener   1 0
Flere sengeklæder fandtest ikke uden de som ligger på enkemandens seng, som er disse efterfølgende: En olmerdugs overdyne, en vadmels underdyne, tvende hovedpuder og et par blårgarns lagener.
Hvilke foranførte enkemanden af skifteretten blev forundt i allerunderdanigst følge den allernådigste lov, forlods ud at måtte tage, og dennem alle sammen for sig alene beholde. Hvorfor de ej heller denne sinde til vurdering blev foretagne, og følgeligen ikke heller stervboet til indtægt vorder beregnede.
     
I vester stue: 5 2 0
En jern kakkelovn 2 0 0
Tre jern gryder á 4 mark   8 0
Tre høleer med drag   2 0
Tvende spader   4 0
Tvende økser   2 0
Fire naver     8
En øre greb     8
Et par skoet grebe   1 0
Tvende jern pander   2 0
16 stykker mælkekar   1 0
Et fyrre bord med åben fod     6
Tvende bænke     4
En fløde bøtte     6
En træ stol med halm sæde      
Udi køkkenet:      
Tvende fyrre bærkar   1 0
Tvende baljer   1 0
En såe     8
Tvende stand tønder     8
Tvende øltønder   2 0
Tvende stripper (malkespande)     8
Tvende spande á 6 skilling     12
En lag tønde     6
En brand pig     2
Et par gamle karder   1 0
Fire stykker lerpotter     4
Tvende lerfade     2
Fiskeredskaber:      
Otte stykker flynder garn af 3 mark 4 0 0
Et gang vod 1 2 0
¼ part udi en dybs vod i fælled med Thomas Christensen, Christen Christensen og Lars Andersen 1 0 0
¼ part udi en fiskerbåd i fælled med Thomas Christensen, Christen Christensen og Christen Pedersen i Jerup 1 3 0
400de fisker bakker   1 0
Udi gården:      
En vogn med heste tøj og tilbehør takseret for 4 rigsdaler. Samme uden at komme stervboet til indtægt ifølge højestbemeldte allernådigste forordning ved stedet forbliver til dets besætning.      
Fæ & kreaturer:      
En grå hjelmed ko, 8 år 2 4 0
En grå hjelmed ditto, 6 år 2 4 0
En sort rafnet ditto, 8 år 2 0 0
En sort hjelmed ditto, 5 år 2 0 0
En sort hjelmed kvie, 2 år   8 0
En sort hjelmed stud, 3 år   10 0
En kalv seks uger gammel   4 0
Får:      
Otte stykker gamle får á 3 mark stykket 4 0 0
Svin:      
En galt, halv år gammel   3 0
Endnu fandtest i gården:      
En bie stok   4 0
En plejel og rive     4
En sadel med bidsel   3 0
Da nu intet mere blev angivet, ej heller enten udi husene, på lofterne eller i gården noget forefundet stervboet til Indtægt at registrere og vurdere tilspurgte skifteretten enkemanden såvelsom børnene om de vidste noget enten tilståendes gæld eller andet, som i eller uden husene stervboet tilhørende kunde være forglemt at angive, de sig da derom med hverandre ville betænke og overveje, alt for at forekomme, hvad der formedelst fordølgelse ville påfølge. Hvortil de samtligen svarede Nej.
Da løber så de forhen registrerede og vurderede stervboets midler og effekter sig til den summa:
55 2 3

Efter at alle ting da således lovligen var omgåest og behandlede og stervboet til indtægt og bedste beregnet fandt skifteforvalteren endeligen fornøden før nogen skifte og deling imellem arvingerne kunne foretages iligemåde at observere hvad boets udgift og besværing måtte være, hvorpå da af vedkommende blev fordret og angivet efterfølgende bortskyldig gæld, som er først:

Brøstfældigheden på husene: Rigsdaler Mark Skilling
Rålingshuset som består af 6 bindinger til dettes Reparation behøves på den nordre side 4 læs tag á 6 mark 4 0 0
Dernæst til loftet i samme hus tvende tylter fjæl á 8 mark 2 4 0
Nok tvende tylter lægter á 4 mark 1 2 0
For taget at oplægge på sin egen kost   4 0
Loftet at lægge på sin egen kost 1 0 0
Laden, som består af 8 bindinger hus til dens reparation efter allernøjeste skønsomhed vil medgå 6 stykker 16 allinger til rem á 4 mark 4 0 0
6 tylter lægter á 4 mark 4 0 0
30 læs tag á 6 mark 30 0 0
For taget at oplægge på egen kost 5 0 0
For lægterne at pålægge og rimmerne at indlægge 1 0 0
Brøstfældighed på besætningen af heste, vogn, plov og harve.      
Heste:      
En sort hoppe, 10 år, forhen i forretningen pagina 10 takseret for 4 rigsdaler, til sammes godtgørelse efter denne tids landkøb for den og påståes 6 0 0
En blakket blisset ditto, 13 år, der på samme pagina ikke højere er takseret end 5 rigsdaler, derfor påståes og fordres 5 0 0
Vognen:      
En gammel vogn i forretningen pagina 9 takseret for 4 rigsdaler, til dens reparation påståes 1 4 0
Ploven:      
En gammel plov i forretningen pagina 10 takseret for 1 rigsdaler, på den ½ part 2 0 0
Harven:      
En gammel harve pagina 10 takseret for 3 mark til dens reparation 1 1 0
Endvidere blev af herskabet fordret for klokken   1 8
Følger så dernæst registreringens bekostning:      
1. Fordrede skifteforvalteren for trende stykker stemplet papir, som til dette skiftebrev er forbrugt á 24 skilling   4 8
2. Blev af skifteforvalteren (ifølge loven) fordret for skiftebrevet at renskrive og concipere, samt i skifteprotokollen indføre á arket 3 mark 2 3 0
3. Slet papir til concepten, som til dette skiftebrevs forfærdigelse     4
4. Skifteforvalterens tjener for sin umage efter loven   1 0
5. For rejsen til og fra stervboet med egen befordring   2 0
Vurderingsmændene for deres umage og tidsspilde lovede enkemanden selv at ville betale, hvormed bemeldte vurderingsmænd erklærede at være fornøjede.
Beløber så hele registreringens bekostning i alt sig til de Penger.
Herpå blev af skifteretten påråbt, om nogen var tilstede, som havde noget videre at fordre, men som ingen fremstod og anmeldte sig, og enkemanden og desuden forsikrede, at der ingen flere var, der noget her i stervboet havde at fordre.
Beløber så hele stervboets bortskyldige gæld sig til den summa
73 3 4

Efter at alle ting da på det nøjeste af skifteforvalteren var bleven observeret såvel i henseende til denne stervboets tarv og indtægt der forhen pagina 12 beløber sig til den summa 55 rigsdaler, 2 mark og 3 skilling, som til dens besværing og udgift, derefter forretningens udvisning pagina 18 beløber sig til den summa 73 rigsdaler, 3 mark og 4 skilling, blev det nok som klart befunden at udgiften beløb sig til langt højere summa end indtægten. Altså sees, da intet at blive til deling imellem enkemanden og hans børn, men stervboet desværre findes fallit, og som herskabet ej engang kan nyde fuldkommen udlæg for sine fordringer, der ifølge Hans Majestæts allernådigste lov og forordninger frem for alle er prioriteret, vil derimod have sig al adgang reserveret til alt hvad enkemanden herefter ejendes vorder, indtil fuldkommen betaling er sket for bemeldte fordringer, ikke desto mindre, ifølge Hans Kongelige Majestæts allernådigste lovs lydende, anføres registreringens bekostning der på Pagina 17 og 18 bedrager sig 3 rigsdaler, 4 mark og 12 skilling, foruden vurderingsmændenes salarium, hvilket enkemanden har lovet at ville fornøje.

Udlæg til registreringens bekostning er sket udi efterfølgende: Rigsdaler Mark Skilling
En sort hjelmed ko, 5 år 2 0 0
En sort hjelmed stud, 3 år 1 4 0
En stand tønde af fyr     12

Udi hvilke poster registreringens bekostning er sket udlæg.

At ellers alle ting her i stervboet i dag udi venlighed er bragt til ende og i alle måder af skifteforvalteren lovforsvarligt angået haver vi tilstedeværende dette til vitterlighed med egne hænder underskrevet.

Actum Die et loco ut Supra  
J. Wiirnfeld Mads M: P: S: Pedersen
Vurderings Mændene  
Laurits Jacobsen Thomas T: C: S: Christensen

 


Lerbæk Gods Skifteprotokol fra 1726 til 1771 (G9 – 1)

Dato: Maj 1753.
Afdøde: Niels Pedersen, Napstjært, Elling Sogn, g.m. Anne Pedersdatter.
Arvinger:

Andre oplysninger: Enkens brødre var Mads Pedersen på Bratten og Christen Pedersen i Jerup by.

Web-editor: frode@engbaek.com Sidst opdateret: 15-Jul-2012