Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Christensen Skræp - Jens -
? - 1742 - - -
Hans Christensen (Skræp) Kirsten Jensdatter
Født: 1715 Født: 1715
Død: 14. maj 1795 i Vormark, Hesselager Sogn Død: 1788 i Vormark, Hesselager Sogn
Gift: Kirkebog mangler i Hesselager Sogn før 1813
Børn: Ingen

Den 16. august 1745 blev Hans Christensen, barnefødt i Vormark, indfæstet på en gård i Vormark, Hesselager Sogn, under Broholm Gods af Niels Sehested. Gården var sidst beboet af hans fader. [Broholm Gods Fæsteprotokol nr. 1 side 40]

Ved folketællingen i 1787 boede Hans Christensen Skræp og Kirsten Jensdatter hos nevøen Jens Rasmussen Skræp og dennes første kone i Vormark By, Hesselager Sogn:
Jens Rasmusen, 32 år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Maren Hansdatter, 30 år, gift, madmoder
Christen Jensen, 9 år, barn
Anne Jensdatter, 7 år, barn
Karen Jensdatter, 5 år, barn
Morten Davidsen, 22 år, ugift, tjenestefolk, national soldat
Karen Jensdatter, 24 år, ugift, tjenestefolk
Erik Jensen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Hans Christensen, 72 år, gift, mand, indsidder og fattig
Kirsten Jensdatter, 72 år, gift, hans kone


Leif Sepstrup oversatte skifterne i 2005:

Skiftebrev efter indersidder Hans Skræps enke i Wormark begyndt den 11. september 1788

Anno 1788 den 11. september mødte på Høje Herskabets vegne S. T. Hr. Oberstlieugtnant De Sehested på Broholm fogeden Werchmeister (Rasmus Exeet?? Verchmester, 29 år, ugift, domestiqrer, forvalter på Broholm Gård ved FT1787) udi stervboen hos indersidder Hans Skræp i Wormark udi Jens Skræps gård for registrering og vurdering efter hans hustru Kirsten Jensdatter, som døde 2. julius, til videre skifte og deling imellem arvingerne, på ene side som er

og enkemanden Hans Christensen Skræp på den anden side

Og da undertegnede arvinge og enkemanden Hans Christensen Skræp efter lang ventilletation, blev enige på så måde at Hans Christensen Skræp skal give fra sig til sin salige kones arvinger 20 Rigsdaler imod at beholde sin ejendom uberørt, samt og at Jens Rasmussen Skræp derfor unden blev betalt efter skiftes bekostning af enkemanden, så absoberede Werchmeister denne skifteforretning således at passere siden arvingerne såvel nærværende samt fraværendes vegne erklærede sig dermed fuld kommen at være fornøjet.
Altså bliver til enhver en lod af de 20 Rigsdaler således:

som udgør arven 20 Rigsdaler

Arven som broderen Peder Jensen og søsteren Dorthe Jensdatter, af vedkommende undertegnede arvinger og ____________ modtager, hvor som de erklærede herpå denne forretning ved deres underskrift at give fuldkommen afkald og quitterring og hvad at gøre enhver ret uden herskabets og skifteforvalterens prejudice.

Broderen Rasmus Jensen tvende døtres lod måtte Werchmeister modtage for at overlevere til Høje Herskabet som alene formynder. Da ingen var medarving kunne eller villle modtage _______

Vitterligheds vidner blev ikke her brugt, ej heller nødvendigt da for___ ______ og rette arvinger var tilstede både på egne og arvingers vegne.
For søster ____ Dorthe Jensdatters 4 Rigsdaler erklærede de tvende Godsfæste mænd af Tisselholt gods at betale 1 Rigsdaler.
I øvrigt var alle nærværende ved denne skifteforretning, således beskrevne og fornøjet, hvorved samme herved blev tilendebragt på de conditioner at enkemand Hans Skræp holder Herskabet og Skifteforvalteren ansvarsløs, for pligt som herved forretningen og ikke er anmeldt og hvad der af dependere.
At således er passeret bekræftiges med vore hænders underskrift.

Datum supra Enkemanden Hans Christensen H.C.S. Skræp R. Werchmeister

På søsteren Dorthe Jensdatters arvingers vegne underskriver og quitterer Mogens M.M.S. Madsen – Lars L.N.S. Christensen, begge af Tisselholdts Gods.
På broderen Peder Jensens arvinger og egne vegne underskriver og quitterer Hans H. P.S. Pedersen – Mads M.P.S. Pedersen, begge af Broholm Gods.
Ligeledes på broderen Rasmus Jensens arvingers vegne som formynder og tilstedeværende. Mads M.P.S. Pedersen.

Da Højædel og Velbåren Hr. Oberstliugtnant de Sehested til Broholm gunstig haver behaget at tilbagegive den indbemeldte en rigsdaler som vi i går betalte fogden Mansor Werchmeister ja???, som forlods penge at de ___angiver skal efter salig Hans Skræps kone i Wormark, så tilsta______ som ved og derfor underdannigst takke og quittere.

Albjerg den 12. september 1788. L.N.S.og M.M.S

[Broholm Gods Skifteprotokol III side 49 - 52]


Skifteforretning nummer 59 for indsidder Hans Christensen i Vormark.

Anno 1795 den 15. maj indfandt sig højædle og velbårne hr. oberstløjtnant de Sehested til Broholm Gods ved fuldmægtig Jørgensen udi stervboet efter afgangne enkemand Hans Christensen, som var tilhuse hos gårdmand Jens Rasmussen af Broholm Gods i Vormark tillige med tvende antagne vitterligheds- og vurderingsmænd, Anders (Rasmussen) Møller og Hans Pedersen, husmand, begge af Byen (Vormark By), for at registrere førnævnte Hans Christensens efterladenskaber efter at det var anmeldt, at han igår eftermiddags ved døden var afgået, til nærmere påfølgende skifte og deling imellem hans arvinger, som var:

Og der blev da forefundet følgende:

Optegnelse af indboet er udeladt her.

[Broholm Gods Skifteprotokol III side 336 - 337]


Oplysninger om Kirsten Jensdatter's arvinger fra folketællingen i 1787

Broder Rasmus Jensen's børn:

Mette Rasmusdatter tjente på Bjørnemose Gods, Tved By, Tved Sogn:
Hans Rasmussen, 40 år, gift, husbond, bonde og gårdbeboer
Maren Jurgensdatter, 33 år, gift, madmoder
Rasmus Hansen, 13 år, barn
Niels Hansen, 4 år, barn
Giertrud Hansdatter, 9 år, barn
Hans Michel, 35 år, ugift, tjenestefolk
Mette Rasmusdatter, 19 år, ugift, tjenestefolk
Per Knudsen, 17 år, ugift, tjenestefolk.

Den 18-årige Birthe Johansdatter var ugift malkepige på Rødkilde Hovedgård, Ulbølle Sogn, Sallinge Herred.
Den 20-årige Birthe Rasmusdatter var ugift tjenestefolk i Rødskebølle By, Sørup Sogn, Sunds Herred.
Den 21-årige Birthe Rasmusdatter var ugift tjenestefolk i Rynkeby, Ringe Sogn, Gudme Herred.

Broder Peder Jensen's børn:

Karen Pedersdatter boede i Ulbølle by og Sogn:
Hans Pedersen, 54 år, gift, mand, bonde og husmand
Karen Pedersdatter, 58 år, gift, hans kone
Dorthe Johansdatter, 83 år, enke, mandens moder, blind og fattig
Margrete Danielsdatter, 6 år, et plejebarn avlet uden ægteskab

Maren Pedersdatter boede i Brudager By og Sogn:
Niels Rasmussen, 58 år, gift, husbonde, bonde og gårdmand (skiftedato: 2.8.1797)
Maren Pedersdatter, 52 år, gift, madmoder
Hans Nielsen, 13 år, hendes søn af første ægteskab
Maria Nielsdatter, 8 år, deres datter af andet ægteskab

Mads Pedersen boede med sin familie på en gård i Gudme By og Sogn:
Mads Pedersen, 49 år, gift, husbonde, bonde og gårdmand
Marie Larsdatter, 49 år, gift, madmoder
Morten Madsen, 28 år, ugift, deres barn
Kiersten Madsdatter, 21 år, ugift, deres barn
Peder Madsen, 15 år, deres barn
Anne Kierstine Madsdatter, 9 år, deres barn
Niels Jørgensen, 40 år, ugift, tjenestekarl

Rasmus Pedersen boede med sin familie i Brudager By og Sogn:
Rasmus Pedersen, 43 år, gift, husbonde, bonde og gårdmand
Anna Pedersdatter, 41 år, gift, madmoder
Anna Rasmusdatter, 14 år, deres barn
Peder Rasmusen, 12 år, deres barn
Hans Rasmusen, 10 år, deres barn
Christian Rasmusen, 7 år, deres barn
Maria Rasmusdatter, 5 år, deres barn
Rasmus Rasmusen, 3 år, deres barn
Johanna Rasmusdatter, 1 år, deres barn
Anders Pedersen, 74 år, gift, mandens stedfader, inderste
Maren Hansdatter, 72 år, gift, hans kone, jordemoder (Peder Jensen's hustru)

1787 1801
Hans Pedersen var husmand i Albjerg By, Oure Sogn:
Hans Pedersen, 40 år, gift, mand, hjulmand
Kirsten Jeppesdatter, 54 år, gift, konen
Margrete, 18 år, ugift, barn af hendes andet ægteskab
Maren, 14 år, barn af hendes andet ægteskab
Karen, 11 år, barn af hendes andet ægteskab
Hans Pedersen, 55 år, gift, mand, husmand med jord og hjulmand i Albjerg (død: 28.1.1805)
Kirsten Jeppesdatter, 72 år, gift, hans kone
Karen Rasmusdatter, 28 år, ugift, hendes datter med anden mand

Johanne Pedersdatter boede med sin husbond i Langå Sogn:
Hans Rasmussen, 57 år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Johanne Pedersdatter, 34 år, gift, madmoder
Mette Marie Hansdatter, 2 år, barn af første ægteskab
Niels Jørgensen, 31 år, ugift, tjenestekarl, national soldat

Søster Dorthe Jensdatter's børn:

1787:
Lars Nielsen var gårdmand i Albjerg By, Oure Sogn:
Lars Nielsen, 43 år, gift, husbonde
Karen Mortensdatter, 48 år, gift, madmoder
Morten Larsen, 23 år, ugift, deres barn
Anne Larsdatter, 16 år, deres barn
Niels Larsen, 13 år, deres barn
Rasmus Larsen, 5 år, deres barn
Volborg Mortensdater, 70 år, enke, konens moder, ophold af gård
1801:
Lars Nielsen
, 57, år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer (død: 29. juli 1813)
Karen Mortensdatter, 61 år, gift, hans kone
Rasmus Larsen, 18 år, ugift, deres søn
Maren Jørgensdatter, 17 år, ugift, tjenestefolk
Jørgen Christensen, 31 år, ugift, tjenestefolk
Valdborg Mortens, 80 år, enke, konens moder, inderste med afgift af gården
Kirsten Nielsdatter var gift med en gårdmand i Albjerg By:
Mogens Madsen, 49 år, gift, husbonde, død: 15.4.1795
Kirsten Nielsdatter, 42 år, gift, madmoder, død:2.1.1824
Niels Mogensen, 17 år, deres barn
Maren Mogensdatter, 13 år, deres barn
Jens Mogensen, 5 år, deres barn
Christen Mogensen, 3 år, deres barn
Niels Rasmussen, 16 år, ugift, tjenestedreng.
Kirsten Nielsdatter, 56 år, enke, madmoder, gårdfæster, død: 2.1.1824
Niels Mogensen, 30 år, ugift, hendes søn, driver avlingen for moderen
Maren Mogensdatter, 27 år, ugift, hendes datter
Jens Mogensen, 18 år, ugift, hendes søn
Christen Mogensen, 16 år, ugift, hendes søn
Peder Rasmussen, 9 år, ugift, plejebarn

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 23-Jun-2015