Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Hans Jørgensen Karen Olufsdatter Anders Rasmussen Maren Jacobsdatter
1705 - 1794 1710 - 1749 1701 - 1782 1709 - 1779
Christen Hansen Johanne Andersdatter
Døbt: 29. maj 1740 i Skårup Kirke Døbt: 15. maj 1749 i Vejstrup Kirke
Død: 14. juni 1806 i Vejstrup Død: 16. oktober 1833 i Vejstrup
Gift: 20. november 1769 i Vejstrup Kirke
Børn: Niels Christensen, Karen Christensdatter, Hans Christensen, Ane Marie Christensdatter.

     

Christen Hansen: Dominica exaudi, den 6. søndag efter påsken den 29. maj 1740 blev Hans Jørgen Balzers søn af Åby døbt og kaldet Christen. Konen, som bar ham over dåben, var mandens søster Karen Jørgensdatter. Fadderne var Jørgen Pedersen, Jens Rasmussen, Niels Jørgensen, Peder Jørgensen, Ellen Olufsdatter, alle af Åby [Skårup Sogn, sogn 180 bog 3 film 1/2 side 24]. Den 15. maj 1749 døbte Anders Rasmussens Johanne i Vejstrup Kirke. Iver Andersens kone bar barnet. Fadderne var Hans Andersen, Iver Andersen, Jacob Jørgensen, H. Peder Jensen og ??? Rasmussens kone, alle fra Vejstrup [Oure-Vejstrup Sogn, sogn 119, bog 1 film 3/5 side 176]

Den 2. oktober 1769 trolovedes Christen Hansen og Johanne Andersdatter. Forloverne var Niels Hansen og Jesper Andersen af Vejstrup.
Den 20. november 1769 viedes Christen Hansen og Johanne Andersdatter i Vejstrup Kirke [Oure-Vejstrup Sogn, sogn 119, bog 1 film 3/5 side 202].

Christen Hansen og Johanne Andersdatters børn var:

Ved folketællingen i 1787 boede familien på en gård i Vejstrup By, Vejstrup Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Christen Hansen, 48. år, gift, husbonde
Johanne Andersdatter, 40. år, gift, madmoder
Niels Christensen, 15. år, ugift, deres barn
Karen Christensdatter, 12. år, ugift, deres barn
Hans Christensen, 7. år, ugift, deres barn
Rasmus Rasmussen, 21. år, ugift, tjenestekarl.

Ved folketællingen i 1801 boede familien i Vejstrup By:
Christen Hansen, husbonde, 61 år gammel og gift, bonde og gårdbeboer
Johanne Andersdatter, hans kone, 55 år gammel og gift
Niels Christensen, 29 år, deres barn, ugift
Hans Christensen, 20 år, deres barn, ugift
Ane Marie Christensdatter, 13 år, deres barn, ugift.

Christen Hansen døde den 14. juni 1806 af halsbetændelse i en alder af 66 år. Han blev begravet den 19. juni 1806 [Vejstrup Sogn, sogn 123 bog 3 film 1/1 side 146] Johanne Andersdatter døde den 16. oktober 1833, 84½ år gammel, og hun blev begravet den 21. oktober 1833 i Vejstrup Kirkegård. Hun var indsidder hos sin søn, sognefoged Hans Christensen, Vejstrup Mark. Hun døde af alderdom [Vejstrup Sogn, sogn 123, bog 4 film 6/8 side 354].

Thøger Dissing skriver:

Christen Hansen blev døbt i Skårup Kirke den 6. søndag efter påske, den 29. maj 1740. Han var søn af fæstegårdmand Hans Jørgensen Baltcher af Øster Åby. Han var kun 8 år gammel, da hans moder døde, allerede næste år fik han en stifmoder; men hun levede kun et år, og inden der igen var gået et år, giftede faderen sig for tredie gang. I hjemmet blev der efterhånden en meget stor børneflok, og vilkårene har nok ikke altid været så blide for Christen Hansen og hans helbrødre; dog står de som voksne, såvidt det kan skønnes, i et venligt forhold til barndomshjemmet, og det må jo have været nok så højtideligt, da de fire voksne brødre står faddere ved deres yngste halvbroders dåb i Skårup Kirke den 7. oktober 1764.

Den 2. oktober 1769 blev han trolovet med Johanne Andersdatter af Vejstrup, og deres Bryllup fejredes den 20. november samme år.

Når det i disse stavnsbåndets dage uden vanskelighed kunde lade sig gøre for en ung karl fra Skårup Sogn at bosætte sig i Vejstrup, så skyldtes det vel den omstændighed, at alle gårdene i Åby hørte under Klingstrup, og at Johanne Andersdatters hjem var den ene af de to gårde i Vejstrup, som hørte under samme gods.

Hvornår Christen Hansen og Johanne Andersdatter overtog fæstegården i Vejstrup kan ikke oplyses; men de har sikkert fra første færd af boet i hendes hjem. Hendes moder døde i 1779 og blev begravet den 15. december 1779.

Anders Rasmussen levede til 1782 og blev 80 år gammel; han blev begravet 15. marts 1782. Senest ved hans død må Christen Hansen have overtaget fæstet; men først i landsdommer Hans Koefoeds skøde på Klingstrup og Vejstrupgård med tilhørende jordegods af den 23. juni 1772 finder vi ham nævnt som fæster af gården på matrikel nr. 19a i Vejstrup.

Christen Hansen og hans Hustru havde fire Børn, to Sønner og to Døtre, som opnåede voksen Alder:

Om Christen Hansen og Johanne Andersdatter vides der desværre ikke meget at fortælle. Christen Hansen synes at have været en stilfærdig og venlig mand med et blødt sind og et godt lov mellem sine bymænd; jeg slutter det sidste deraf, at han nævnes så ofte i kirkebogen som fadder ved barnedåb. Hans sønnesøn og navne fortæller, at da han 6 1/2 år gammel blev indskreven i skolen, spurgte præsten, den ældre Baggesen, om hans navn, og da drengen svarede: "Christen Hansen", udbrød præsten: "Nu da, så er det min gode, gamle ven.

Johanne Andersdatter har utvivlsomt været en langt stærkere og mere udpræget personlighed end sin mand. Hun har nok lignet sin fader, og hvad der fortælles om hende, viser os adskillige af de træk, som er fremtrædende hos så mange af de stærke og dygtige mennesker, som stammer fra hende. Hun ejede en stærk vilje og en stor personlig dygtighed, parret med praktisk sans og sparsommelighed. Der lever endnu i slægten fortællinger om hende, som viser, at hun ikke netop var nogen blid natur.

En sønnedattersøn har fortalt et træk om hende fra den tid, da udskiftningen af Vejstrups jorder fandt sted. Christen Hansen fik da tildelt det stykke af Vejstrup Kohauge, som nu er betegnet med matrikel Nr. 19a, hvorpå Kohavegården nu ligger, og hvorefter den har fået sit navn. Christen Hansen var veltilfreds med jordstykket og kom glad hjem til sin kone og fortalte, hvordan deres lod var falden. Hun så mere praktisk på sagen og var alt andet end fornøjet. Jordstykket var så ukultiveret og havde så mange lave og sumpede strækninger, og hun gav sin misfornøjelse luft ved at sige: "Der er jo ikke engang så meget som en skæppe land, hvor vi kan så noget hør."
Hendes Sønnesøn, Christen Hansen, som var 21 år, da hun døde, skriver således om hende: "Min farmoder var ikke mild og venlig, men havde en streng og kraftig Karakter og var begavet med stor forstand. Som jeg nu kan tænke mig, var hun en gudfrygtig kvinde, men meget vanskelig for min moder at pleje og opvarte."
En anden af hendes Sønnesønner, Niels Hansen, Oure, skriver om hende, at hun ikke var så god, "men meget dygtig." Det vil sige, at hun var en noget hård karakter.
Endelig skal jeg nævne et træk om hende, som hendes Sønnedatters Dattersøn har fortalt, og som viser både hendes gammeldags Gudsfrygt og hendes sparsommelighed: Hun gik regelmæssig til kirke hver søndag, og hun havde hele sit liv to ternede hørgarns forklæder, som hun skiftevis brugte til sin kirkefærd.

Christen Hansen døde i en forholdsvis ung Alder, nemlig den 14. juni 1806, kun 66 år gammel. Dødsårsagen var halsbetændelse.

Samme år, den 16. juli, holdtes der skifte i dødsboet. Skifteforvalter var landsdommer, Etatsråd H. Koefoed til Klingstrup og Vejstrupgård. Skifteforretningen er beskrevet således :

Anno 1806 den 16de Julii indfandt sig den høye Skifteforvalter S. T. Hr. Etatsråd Koefoed til Klingstrup og Vejstrupgård Godser med fuldmægtig Østrup fra Vejstrupgård i stervboegården for i følge anmeldelse at holde en lovlig registrerings- og vurderings-forretning til videre påfølgende skifte og deling efter afgangne gårdmand Christen Hansen i Vejstrup By under Klingstrup Gods, der ved Døden var afgået den 14de Juni sidstleden, mellem hans efterlevende enke og de med den afdøde i deres ægteskab sammenavlede børn, som er:
1: en søn Niels Christensen, gårdmand i Skårup By.
2: en pige Karen Christensdatter, gift med gårdmand Christen Rasmussen her i Vejstrup By.
3: en søn Hans Christensen, 25 år gammel, tjenende her i stervboegården og
4: en pige Anne Marie Christensdatter, 18 år gammel, tjenende i Stervboegården.

Som lavværge for den efterlevende enke var antaget og tilstede gårdmand Jacob Hansen her af byen under Tiselholt Gods; ligeså var antagen og tilstæde som formynder for den umyndige pige, gårdmand Korth Hansen i Øster Åby By, halvbroder til den afdøde.

Som vitterligheds- og vurderingsmænd var antagen og tilstede sognefogden Hans Andersen, gårdmand her i Vejstrup og Peder Hansen Skovfoged, gl. Klingstrup Lykker.

I alle foranbenævntes nærværelse blev da foretaget som følger: For skifteretten fremstod enken og var begærende, at denne stervbo måtte forskånes for registrering og vurdering samt videre påfølgende skiftebehandling, da hun med sine samtlige børns vilje og samtykke var bleven enig at den eneste umyndige datter, pigen Anne Marie Christensdatter bliver tilstået og tilskreven følgende udi arv efter hendes afdøde fader nemlig :

3 Styk køer af værdi 20 rigsdaler pr. stk. er 60 Rdl
en komplet seng med tilbehør af værdi 100 Rdl
en ege kiste af værdi 14 Rdl
samt frit bryIlup med 100 personer eller i dette sted i tilfæIde af andre omstændigheder, som kunde forbyde bryllups hoIdelse i stervboegården, da i rede penge 100 Rdl
Summa: 274 Rdl

Pigens antagne formynder tilligemed hende selv erklærede dem fuldkommen fornøjet og tilfreds med det af enken den umyndige tilståede, da de indså, at det endog var mere, end hun kunne tilkomme, om denne stervbos ind- og udboe til det yderste blev udbragt, de tilstedeværende myndige arvinger havde ikke noget imod det, som enken havde tilstået den umyndige. Da enhver især af dem tilstod at have fået en Iige anpart her imod, og nu for tiden fordrede de ikke videre af denne stervbo, men overlod samme til enkens frie brug og rådighed. Hvad denne gårds og besætnings brystfæIdighed angår, da ville Herskabet nu for tiden ikke gøre nogen Påstand om sammes istandsættelse, men forbeholdt samme, indtil enken i sin tid ved døden afgår eller og, om det skulde befindes, at hun ikke vedligeholdt og forbedrede det hendes afdøde mand tilfæstede, som nu blev hende pålagt og betydet.

Skifteretten kunde altså ikke have noget imod, at dette bo, som den nu forefandtes, blev til enkens frie brug og rådighed overleveret, imod hun forbandt sig til at holde denne stervbo fri for al gæld og krav.

Til sIutning bliver da alene at anføre dette skiftes bekostning, nemlig - efter det den umyndige i arv tiIståede kan boets formue beløbe til den Summa 3288 rigsdaler, hvoraf altså dette skiftes bekostning bliver at beregne som føIger:

a) Skifte Sallarium 3 Rdl -
b) til Arveafgifts-Contoiret 1/3 procento 11 Rdl -
c) Stemplet papier til skifteret 18 Rdl 54 Skl
d) Skrivesallarium   48 Skl
e) 12½ procento forhøjelses-gebyr 4 Rdl 18 Skl
og f) til vitterlighedsmændene 1 Rdl -
Summa: 68 Rdl 24 Skl

Da nu intet videre ved dette skifte var at foretage blev det med alle samtIige tilstedeværendes vilje og samtykke sluttet og tilendebragt under løfte af enken og arvinger at holde skifteforvalteren og sammes fuldmægtig i alIe måder anke- og kravsløs for alt hvad som af dette skifte måtte dependere, hvilket alt de med hænders underskrift her i protocollen bekræftedes.

Stervboen Datum ut supra.

Østrup, Fuldmægtig.

Sønnerne Niels - N. C. S. - Christensen. Hans - H. C. S. - Christensen.
Enken Johanne - J. A. D. - Andersdatter.
Jacob - J. H. S. - Hansen.
Christen - C. R. S. - Rasmussen på sin Kones Wegne.
Pigens Formynder Kortk - K. H. S. - Hansen.
Witterligheds- og Wurderingsmændene Hans - H. A. S. - Andersen.
Peder - P. H. S. - Hansen Skovfoged.

Denne skifte-forretning er navnlig interessant derved, at den fortæller om en velstand i den gamle gård, som vistnok med rette kan betegnes som meget sjælden, tilføjer Thøger Dissing.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 11. oktober 2009