Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Thomas Christensen Karen Andersdatter Anders Knudsen Anne Christensen
1771 - 1848 1780 - 1826 1785 - 1868 1782 - 1843
Mads Christian Thomsen, biografi Marie Elisabeth Andersdatter, biografi
Født: 25. juni 1819 i Elling, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 15. januar 1819 i Tolne
Død: 16. juni 1901 i Frederikshavn Død: 4. februar 1883 i Tolne
Gift: 1. januar 1844 i Tolne Kirke
Børn: Thomas Andreas Madsen, Ane Catrine Madsdatter, Jensine Madsen, Andrea Madsen

Oplysninger om Mads Christian Thomsen i skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad

Matrikelkort over Slouborg og Nordre Pinkrog fra 1811

Læst påtegning på skøde af den 1. juli 1842 fra Søren Larsen af Slouborg til Peder Christian Christensen, tinglæst den 13. juli 1842, hvorefter den i dette dokument tilhørende aftægt aflæses. Dateret den 31. august 1847

Da Søren Larsen ifølge den vedlagte attest under den 26. Juli 1843 ved døden er afgået, bedes nærværende dokument, forså vidt den betingede aftægt angår af pantebogen udslettes

p.t. Frederikshavn, den 31. august 1847 Mads Christian Thomsen

Nr. 2, Christian VIII, 1847, fjerde Klasse, 10 rigsbankskilling

År 1843, den 26. juli er Søren Larsen, aftægtsmand i Slouborg i Tolne Sogn, ved døden afgået og den 30. samme måned jordet på Tolne Kirkegård, hvilket overensstemmende med Kirkens Ministerialbog herved bevidnes

Elling Præstegård, den 23. august 1847 Bang

Kilder: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP8, 1847 - 1851 side 272 og Tolne Sogn, kirkebog for 1814 - 1857 side 394 opslag 114]


Den 1. september 1847

Skøde, stempel 2 rigsbankdaler og 64 skilling

Jeg, undertegnede Peder Christian Christensen af Slouborg i Tolne Sogn tilstår at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Mads Christian Thomsen, for tiden tjenende på Eskær i Mosbjerg Sogn, det mig i følge skøde tinglæst den 13. juni 1842 tilhørende understegnede iboende sted ovennævnte Slouborg med bygning og tilliggende jordejendomme___ af gammel hartkorn 1 tønde 1 skæppe 1 fjerdingkar og 1 album, hvilken ejendom nu i min skattekviteringsbog findes anført som Tolne Ejerlag nummer 8 matrikuleret hartkorn 3 skæppe1 fjerdingkar 2 3/4 album og gammelskat 7 rigsdaler 9 mark 1 skilling.

I købet medfølger stedets avl og afgrøde samt den dermed værende ildebrændsel.

Køberen svarer alle mulige afgifter af ejendommen fra den 11. juli det år at regne, men for øvrigt overdrages ham ejendommen uden nogen forbeholdenhed fra min side. Dog erholder jeg 52 rigsbankdaler og 95 skilling af den godtgørelse, der i sin tid måtte fås for skade stedet ___ for lidt ved den nye landevejs anlæg.

1/6 rente hæftelse er indfriet, hvilket kommer køberen til gode, hvormed aktenretten? er ham uvedkommende.

Den ovenstående købepant på 400 rigsdaler er dels kontant betalt, dels er derfor udstedt lovligt dokument.

Pt. Bonjes den 29. august 1847

Peter Christian Christensen

Til vitterlighed Chr. Hoslm og Niels Peter Christensen

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP8, 1847 - 1851 side 267


Panteobligation nr. 4 – Tinglæst den 1. september 1847 / Aflyst den 19. juli 1865

Nr. 3, Christian VIII, 1847, Første Klasse; Stempel: 1 Rigsbankdaler og 32 Skilling

Jeg underskrevne Mads Christian Thomsen, ejer af stedet Slouborg i Tolne Sogn, tilstår ved denne min panteforskrivning at være skyldig til hr. apoteker Lange, boende i Høgholt Mølle i Hørmested Sogn, den sum 200 rigsbankdaler sølv, som jeg forpligter mig til at betale skadesløst den 11. juni eller den 11. december termin, samme et halvt år før fra en af siderne er bleven lovlig opsagt, og så længe kapitalen hos mig forbliver indestående, svarer jeg deraf fra først afvigte 11. juni at regne, årlig lovlig renter 4 %, der de ovennævnte terminer betales min hr. Kreditor på hans bopæl, hver gang med halvdelen. Til sikkerhed for skadesløs betaling af ovennævnte summa med renter og omkostninger, giver jeg herved første panterettighed, idet mig efter skøde af dags dato tilhørende sted, ovennævnte Slouborg, med bygninger og tilliggende jordejendomme af gammel hartkorn 1 tønde, 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 1 album, hvilken ejendom nu i min skattekvitteringsbog findes anført Tolne Ejerlag Nr. 8, matrikuleret hartkorn 3 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 album, gammelskat 7 rigsbankdaler og 93 skilling, samt samme panterettighed i al min besætning, ind- og udbo, avl og afgrøde til enhver tid, gødning og ildebrændsel, intet undtagen af hvad jeg nu ejer eller herefter ejende vorder

Jeg underkaster mig den ved forordningen af 25. januar 1828 hjelmede hurtige retsforfølgning, og hvis jeg forringer pantet, pådrager samme skatte- eller anden afgiftsrestance af den _______ at udpantning derfor foretages eller ikke erlægger renten i rette tid, skal kapitalen straks og uden opsigelse være forfalden til udbetaling, hvis min hr. Kreditor sådant forlanger

p.t. Høgholt Mølle, den 29. august 1847 Mads Christian Thomsen
Til vitterlighed N. Sørensen og T. B. Teern

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP8, 1847 - 1851 side 268 - 269


Forlig Tinglæst den 9. april 1862

Udskrift af Forligsprotocollen for Hjørring Amts 2. Forligskreds

År 1862 den 8. april blev forligelseskommissionen for Hjørring Amts 2. forligskreds holdt på Rådstuen i Frederikshavn af de ordinære kommissærer, hvorda blev foretaget under no. 221/1862 sagen Christen Christian Christensen af Mostrup contra Mads Christian Thomsen af Slouborg i Tolne Sogn angående 75 rigsdaler, som han skylder efter bevis af den 6. august 1861, og som var forfalden til betaling i 11. december 1861. Beviset blev forevist og befandtes skrevet på 2. klasses papir no. 3 til 20 skilling

Parterne mødte personlig og blev forlig sluttet således, at indklagede forbandt sig under eksekutionstvang og skadesløs at betale til klageren 37 rigsdaler og 3 mark til 11. juni termin næstkommende og 37 rigsdaler og 3 mark til 11. december termin næstkommende, der altså udgør hovedstolen 75 rigsdaler. Med det første afdrag betaler han de udgifter som klageren har udlagt og fremdeles vil udlægge i anledning af det her sluttede forlig og sammes tinglæsning, ligesom han også fra sidst afvigte 11. december betaler renter af hovedstolen 75 rigsdaler med 4 % p. a. indtil betaling finder sted. Udebliver det første afdrag er hele debitors gæld forfalden til betaling

Oplæst og underskrevet C. C. Christensen M. C. Thomsen
Udskriftens rigtighed bekræftes J. Kahlen

Dette forlig bedes læst her i henhold til loven 5-18.13 med flere bestemmelser at betage debitor rådigheden over hans ejendomme nemlig stedet Slouborg i Tolne Sogn af hartkorn 3 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 3/4 album, matrikelnummer 8 med avling og assurance samt hans løsøre

På kreditors vegne J. Kahlen

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP13, 1861 - 1863 side 404


Obligation Tinglæst den 19. Juli 1865 / Aflyst den 9. Januar 186; Stempel Tarif No. 4. Takst 32 skilling

Jeg underskrevne Mads Christian Thomsen af Slouborg i Tolne Sogn erkender mig herved skyldig at være til Frederik Christian Lytzen for tiden i Heden i Elling Sogn, den summa 200 rigsdaler, hvoraf jeg svarer 4 % i årlig rente af hver hundrede rigsdaler, altså 8 rigsdaler årlig, der erlægges til kreditor på hans opholdssted med det halve i hver 11. juni termin og det halve i hver 11. december termin og er jeg pligtig til at betale kapitalen efter foregående halvt års opsigelse fra en af siderne i en af bemeldte 2 terminer

Til yderligere betryggelse for skadesløs betaling af kapitalen med renter og omkostninger pantsætter jeg med første prioritet alt den mig ifølge skøde af den 29. august 1847 tilhørende ejendom stedet Slouborg i Tolne Sogn og matrikelnummer 8, hartkorn 3 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 3/4 album, gammelskat 7 rigsdaler og 93 skilling med påstående bygninger og deri værende mur- og nagelfaste appert___ samt assurance i tilfælde af ildsvåde. Med samme første prioritet pantsætter jeg stedets avling og min besætning, ind- og udbo, intet undtaget. En 1/6 del behæftelse til banken er indfriet

Jeg forbinder mig til forsvarligt at drive jorden og at vedligeholde bygningerne, ingensinde at pådrage mig skatter og afgiftsrestancer for over ½ år eller nogensinde at udeblive med renten 8 dage over forfaldstiden, da ellers kapitalen straks og uden opsigelse forfalder til betaling og opstår der søgsmål så følges forordningen af den 25. januar 1828

Dets til bekræftelse under min hånd vidnefast

p.t. Frederikshavn den 21. juni 1865 M.C. Thomsen
Til vitterlighed Kahlen og P. Poulsen

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP14, 1863 - 1867 side 499


Skadesløsbrev Tinglæst den 9. januar 1867 / Aflyst den 9. september 1874; Stempel Tarif No. 4. Takst 32 skilling.

Underskrevne Mads Christian Thomsen af Slouborg i Tolne Sogn meddeler herved for en sum af 200 rigsdaler eller hvad jeg til enhver tid som vekseludsteder _________ eller ________ måtte være skyldig til Sparekassen for Frederikshavn og Omegn i anledning af diskonterede veksler her ved bemeldte Sparekasse første Prioritet i det mig ifølge skøde af den 29. august 1847 tilhørende sted Slouborg i bemeldte Tolne Sogn i Tolne Ejerlav matrikelnummer 8, hartkorn 3 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 3/4 album, gammelskat 7 rigsdaler og 93 skilling, bygningerne pantsættes med mur- og nagelfaste ting og assurancen i tilfælde af ildsvåde, jorderne med avl og afgrøde, ligesom også min besætning, ind- og udbo følger under pantet. Endvidere følger den på ejendommen opførte stampemølle med inventarium under pantet. Det bemærkes. at ¼ del behæftelse til banken er indfriet.

For min gæld til Sparekassen er jeg i øvrigt selvfølgelig underkastet vekselen ___ ___ og navnlig den i forordningen af den 25. januar 1828 hjemlede hurtige retsforfølgning og pligtig at lide saggivelse ved Frederikshavn Bytingsret uden hensyn til mit værneting, hvorfor jeg efterkommer underretsdommen uden appel og fraskriver mig ret til appel af mulige sager og auktionsforretninger. For det tilfælde Sparekassen måtte finde sig beføjet til at gøre klage til Forligelseskommissionen bliver Forligelseskommissionen for Hjørring Amts 2. Kreds mit rette forum uden hensyn til, hvor jeg måtte bo eller opholde mig.

Til bekræftelse under min hånd vidnefast

Skrevet i Frederikshavn den 11. december 1866 M. C. Thomsen
Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed Jens Larsen og Niels Møller

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP15, 1867 - 1869 side 870


Skadesløsbrev, sag 942. Tinglæst den 9. september 1874 / Aflyst den 5. marts 1884, Stempel 80 Skilling.

Underskrevne Mads Christian Thomsen af Slouborg, der til Frederikshavn og Omegns Sparekasse har en løbende vekselgæld stor 200 rigsdaler, og som ved skadesløsbrev af den 28. marts, læst den 9. april 1873, har påtaget mig selvskyldnerkaution for en af Jens Olesen i Skærum stiftet ligeledes løbende vekselgæld stor 300 rigsdaler, giver herved for disse forpligtelser, tilsammen 500 rigsdaler, følgende sikkerhed:

 1. Første prioritet i parcellen matrikelnummer 8d af Slouborg i Tolne Sogn, hartkorn 2 fjerdingkar og 1 3/4 album, gammelskat 1 rigsdaler og 47 skilling
 2. Ligeledes første prioritet i forpagtningsretten på 50 år fra 1868 til en lod på 10 tønder land af Nørre Pinkrogs ejendom matrikelnummer 9 i Tolne Sogn
 3. Første prioritet i de på disse 2 ejendomme værende bygninger og deres assurance, samme i jordernes avl og afgrøde, samt i min besætning og inventarium, og
 4. Hånd___ pant i en obligation til mig fra Christian Andersen af Slouborg stor 200 rigsdaler med første prioritet i matrikelnummer 8a i Slouborg dateret den 26. forrige måned

Det bekræftes, at der hæfter pantegæld på gården Pinkrogen, hvortil adkomsten er mangelfuld og hvorfra jord er bortforpagtet.

For min egen gæld er jeg selvfølgelig underkastet vekselretten, i øvrigt er jeg i søgsmålstilfælde pligtig uden hensyn til værneting at give møde for Forligelseskommissionen for Hjørring Amts 2. Forligskreds og Horns Herreds Ret efter stævning, forkyndt med henholdsvis 4 og 8 dages varsel på matrikelnummer 8d, hvor ligeledes dommen kunne forkyndes og eksekveres uden varsel til mig. Derhos underkaster jeg mig den hurtige retsforfølgning efter forordningen af den 25. januar 1828, fraskriver mig enhver som helst ret til appel og forpligter mig til at betale skadesløse søgsmålsomkostninger efter regning.

Under min hånd vidnefast

Udstedt i Frederikshavn den 2. september 1874 M. C. Thomsen
Til vitterlighed om rigtig underskrift og datum R. Wittenkamp og L. Thomsen

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP18, 1873 - 1877 side 309


Panteobligation, sag 943. Tinglæst den 9. september 1874 / Aflæst den 9. december 1874; Stempel 2 Mark

Underskrevne Christian Andersen af Slouborg tilstår herved at være skyldig til Mads Christian Thomsen af Tolne den kapital 200 rigsdaler, (400 kroner), som jeg forpligter mig skadesløst at tilbagebetale i en juni eller december termin efter ½ års forudgået opsigelse fra en af siderne og imidlertid at forrente med 4 % p.a., som erlægges med halvdelen i hver af de nævnte terminer. Kapital og rente betales på kreditors bopæl her i landet

Til sikkerhed for skadesløs betaling af hovedstol, renter og mulig påløbende omkostninger pantsætter jeg herved med første prioritet den mig ved skøde af dags dato tilhørende ejendom matrikelnummer 8a af Slouborg i Tolne Sogn, hartkorn 1 skæppe, 3 fjerdingkar og ¾ album, gammelskat 4 rigsdaler og 13 skilling med rette til og underliggende, bygninger, deres assurance, samt i øvrigt mur- og nagelfaste genstande. Eksekution uden lovmål og dom vedtages

I tilfælde af søgsmål følges forordningen af den 25. januar 1828

Skulle pantet forringes, pådrages ud over ½ års restance af skatter og afgifter eller renten ikke prompte bliver erlagt, da er kapitalen, uden hensyn til hvad foran er bestemt om dens tilbagebetaling, straks til udbetaling forfalden

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast

P.t. Frederikshavn den 26. august 1874 Christian Andersen
Til vitterlighed Friis Hansen

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP18, 1873 - 1877 side 309


Skadesløsbrev, sag 283. Tinglæst den 5. april 1876 / Aflæst den 3. juli 1878 sag 605; Stempel 1 krone

Til sikkerhed for hvad jeg til enhver tid skylder småhandlende Morten Christensen af Hjørring indtil 600 kr. meddeler jeg herved panteret i min ejendom i Slouborg i Tolne By og Sogn, matrikelnummer 8d, hartkorn 2 fjerdingkar 1 3/4 album med bygninger, ___, avl, afgrøde, gødning, besætning og inventarium.

Udstedt i Frederikshavn den 18. marts 1876 M. C. Thomsen
Til vitterlighed tillige med rigtig datering Andersen og Friis

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP18, 1873 - 1877 side 628


Panteobligation, sag 696. Tinglæst den 2. juli 1878 / Aflyst den 21. november 1888; Stempel 1 krone

Underskrevne Mads Chr. Thomsen af Slouborg i Tolne tilstår herved at være skyldig til husmand Niels Thomsen af Flyvbjerg i Tolne den kapital 600 kroner, som jeg etc. (Se 676) – Renten beregnes fra den 11. februar, rentebevilling er ansøgt.

Til sikkerhed for skadesløs betaling af hovedstol, renter og mulig påløbende omkostninger pantsætter jeg herved følgende mig tilhørende ejendomme og rettigheder i Tolne By og Sogn:

 1. Matrikelnummer 8d, hartkorn 2 fjerdingkar og 1 3/4 album, gammelskat 2 kroner og 97 øre
 2. Matrikelnummer 7e, hartkorn 1 fjerdingkar og 1¼ album, gammelskat 1 krone og 66 øre
 3. Matrikelnummer 7d, hartkorn 2 1/4 album, gammelskat 93 øre
 4. Brugsret for 50 år med ret til udstykning til jord under matrikelnummer 9, efter dokument, tinglæst den 8. juli 1868

Der er mangel ved adkomsten til matrikelnummer 9, og der hæfter på samme pantegæld og en brugsoverdragelse. På matrikelnummer 7d hæfter en brugsoverdragelse og på det samlede matrikelnummer 7 en mergelgravningsservitut

Pantsætningen sker med 1. prioritet i matrikelnummer 7e og 7d og næst en selvskyldnerkaution stor 600 kroner i matrikel nr. 8d og brugsretten under matrikelnummer 9

Under pantsætningen indbefattes bygninger, avl, afgrøde, gødning, besætning, inventarium og det pantsattes assurance

Exekution uden etc. (Se 676) – vidnefast

P.t. Frederikshavn den 2. juli 1878 M. C. Thomsen
Til vitterlighed tillige om rigtig dato S. Jakobsen og E. Poulsen

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP19, 1877 - 1880 side 162 sag 696


Panteobligation, sag 730. Tinglæst den 3. juli 1878 / Aflyst den 25. maj 1887; Stempel 55 øre

Underskrevne Mads Christian Thomsen af Slouborg i Tolne tilstår herved at være til Markus Peter Jensen af Bakken i Astrup den kapital 350 kroner, som jeg etc. (Se 1071/77) – landet – kreditor kan dog først og da efter opsigelse som foran ført fordre kapitalen udbetalt den 11. juni 1886. Såfremt jeg afhænder nedennævnte pant bortfalder den således betingede uopsigelighed dog, så snart køberen tiltræder pantet, selv om afhændelsen blot sker ved kontrakt

Til sikkerhed for skadesløs betaling af hovedstol, renter og mulig påløbende omkostninger, pantsætter jeg herved med prioritet efter 600 kroner samt med forpligtelse for kreditor til at respektere en selvskyldnerkaution, stor 600 kroner, der hæfter på matrikelnummer 8d og brugsretten under matrikelnummer 9, følgende mig tilhørende ejendomme i Tolne By og Sogn:

 1. Matrikelnummer 8d, hartkorn 2 fjerdingkar og 1 3/4 album, gammelskat 2 kroner og 97 øre
 2. Matrikelnummer 7e, hartkorn 1 fjerdingkar og 1 1/4 album, gammelskat 1 krone og 66 øre
 3. Matrikelnummer 7d, hartkorn 2 1/4 album, gammelskat 93 øre
 4. Brugsret for 50 år med ret til udstykning til jord under matrikelnummer 9, efter dokument, tinglæst den 8. juli 1868

Der er mangel ved adkomsten til matrikelnummer 9, og der hæfter på samme pantegæld og en brugsoverdragelse. På matrikelnummer 7d hæfter en brugsoverdragelse og på det samlede matrikelnummer 7 en mergelgravningsservitut

Under pantsætningen indbefattes bygninger, avl, afgrøde, gødning, besætning, inventarium og det pantsattes assurance. Exekution uden etc. (Se 1071/77) – Vidnefast

P.t. Frederikshavn den 2. juli 1878 M. C. Thomsen
Til vitterlighed tillige om rigtig dato S. Jakobsen og E. Poulsen

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP19, 1877 - 1880 sag 730


Skadesløsbrev, sag 1570. Tinglæst den 24. december 1884 / Aflæst den 21. november 1888; Stempel 1,30 kroner

Underskrevne Mads Christian Thomsen af Slouborg i Tolne Sogn, der står i gældsforhold til kommissionær Morten Christensen i Hjørring, giver herved denne til skadesløs sikkerhed for, hvad jeg nu er og i fremtiden måtte blive ham skyldig, dog ikke for en større sum end 800 kroner prioritet og panteret i følgende mig tilhørende ejendomme og rettighed i Tolne By og Sogn, nemlig:

 1. Matrikelnummer 7c, hartkorn 2 skæpper, 2 fjerdingkar og 1½ album, gammelskat 12 kroner og 54 øre
 2. Matrikelnummer 8d, hartkorn 2 fjerdingkar og 1 3/4 album, gammelskat 2 kroner og 97 øre
 3. Matrikelnummer 7e, hartkorn 1 fjerdingkar og 1¼ album, gammelskat 1 krone og 66 øre
 4. Matrikelnummer 7d, hartkorn 2 1/4 album, gammelskat 93 øre
 5. Brugsret for 50 år med ret til udstykning til jord under matrikelnummer 9, efter dokument, tinglæst den 8. juli 1868

Der er mangel ved adkomsten til matrikelnummer 9 og der hæfter på samme pantegæld og en brugsoverdragelse. På matrikelnummer 7d hæfter en brugsoverdragelse og på det samlede matrikelnummer 7 en mergelgravningsret

Under pantsætningen er indbefattet ejendommens rette til- og underliggende, bygninger med mur- og sømfaste tilbehør, avl, afgrøde, gødning, besætning, inventarium og pantets assurance. Under bygningerne er indbefattet en vandmølle med værk.

Pantsætningen sker med oprykkende prioritet efter i alt 5.150 kroner, hvoraf dog 600 kroner kun er en selvskyldnerkautionsforpligtelse. Den hovedprioriterede gæld kan efter bevilling forrentes med mere end 4% p.a.

I søgsmålstilfælde følges forordningen af den 25. januar 1828, for så vidt strengere retsforfølgning på grund af gældens beskaffenhed ikke måtte komme til anvendelse.

Udstedt i Frederikshavn den 23. december 1884 Mads Christian Thomsen
Til vitterlighed, tillige om rigtig dato Friis og E. Poulsen

Kilde: Skøde og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad B26 SP21, 1883 - 1886 side 380 sag 1570

Matrikelkort over Slouborg og Nordre Pinkrog fra årene 1862 og 1887

 

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 11-Oct-2011