Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Andersen Første hustru Thomas Madsen Karen Andersdatter
1715 - 1801 1710 - 1763 1699 - 1763 1709 - 1788
Jens Christensen Karen Thomasdatter
Født: ca. 1753. Kirkebog mangler før 1758 i Elling Sogn Født: ca. 1751. Kirkebog mangler før 1758 i Elling Sogn
Død: 11. april 1841 i Råbjerg Sogn Død: 7. marts 1819 på Heden, Råbjerg Sogn
Gift: 2. november 1778 i Elling Kirke, Horns Herred, Hjørring Amt
Børn: Maren Jensdatter, Christen Jensen, Thomas Jensen, Anders Jensen †, Peder Jensen og Anne Jensdatter

Den 3. november 1778 blev Jens Christensen af Bratten og Karen Thomasdatter fra Ledets Gård i Jerup viet. De boede i Råbjerg Sogn [Elling Sogn, kirkebog for 1758 - 1818 side 580 opslag 198].

Jens Christensen og Karen Thomasdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1787 boede familien på Heden, Råbjerg Sogn:
Jens Chrestensen, 34 år, gift, mand, bonde
Karen Hansdatter, 36 år, gift, kone
Chresten Jensen, 5 år, barn
Thomas Jensen, 2 år, barn
Mads Jensen, 11 år, hyrdedreng

Ved folketællingen i 1801 boede familien på Heden, Råbjerg sogn:
Jens Kristensen, 51 år, gift 1. gang, mand, bonde og boelsmand, har fiskeri
Karen Thomasdatter, 50 år, gift 1. gang, hans kone
Kristen Jensen, 18 år, barn
Thomas Jensen, 12 år, barn
Anders Jensen, 10 år, barn, vanfør
Peder Jensen, 7 år, barn
Anne Jensdatter, 4 år, barn

Karen Thomasdatter døde den 7. marts 1819 på Heden, Råbjerg Sogn, og hun blev begravet den 14. marts 1819 i Råbjerg Kirkegård.

Ved folketællingen i 1834 boede Jens Christensen hos sin søn på Heden i Råbjerg Sogn
Thomas Jensen, 50 år, gift, plovdrivende avlsbruger
Kirstine Jensdatter, 44 år, gift, hans kone
Birgitte Thomasdatter, 13 år, barn
Kirstine Thomsdatter, 10 år, barn
Jens Christian Thomsen, 8 år, barn
Jens Thomasen, 5 år, barn
Jens Christensen, 81 år, enkemand, aftægtsmand

Ved folketællingen i 1840 boede Jens Christensen hos sin søn på Heden i Råbjerg Sogn
Thomas Jensen, 54 år, enkemand, boelsmand, nærer sig af sin lod
Bergithe Thomsdatter, 19 år, hans barn
Kjerstine Thomsdatter, 16 år, hans barn
Jens Chr. Thomsen, 14 år, hans barn
Jens Thomsen, 10 år, hans barn
Jens Christensen, 92 år, enkemand, aftægtsmand på stedet

Jens Christensen døde den 11. april 1841, og han blev begravet den 18. april 1841. Han var aftægtsmand af Heden, og han blev 96 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 195 opslag 133].


I følge Ålborghus Amtstuearkivs Hartkornsfortegnelse ca. 1790 (B9C-17) var Jens Christensen fæster af et hus på Heden i Råbjerg sogn under byfoged Hans Christopher Ferslev i Skagen. Ager- og Engshartkorn var 2 skæpper, 2 fjerdingkar og 1 album. Inddelt til Sølimitter 2 skæpper, 2 fjerdingkar og 1 album.


Skøder

Jens Christensen tilskødet af madam Ferslev i Skagen sin fæste eng i Sørig Enge tillige med den ejendom af ager og eng han tilforen har beboet, men nu af sandflugt ødelagt - beliggende norden for Heedens Steder i Råbjerg Sogn for 50 Rigsdaler den 2. Januar 1799.
[Skøde- og panteregisteret for Horns og Vennebjerg Herreder (B25C- SP11) B25C -SP4, side 443 i protokol B].

Tinglyst den 17. juni 1799. Nr. 2, Christian 7., Anno 1799, ½ Rigsdaler.

Jeg underskrevne Cathrine Holm, enke efter afgangne byfoged Hans Christopher Ferslev i Skagen kendes og hermed vitterliggør: at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skøder og afhænder til Jens Christensen, en mig i Sørigs Enge tilhørende eng, som af ham har været brugt og i fæste haft, tillige med den ejendom af ager og eng, som han tilforen har beboet; men nu af sandflugt ødelagt, sidstnævnte er beliggende norden for Hedens Steder i Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, begge dele med den ret og rettighed, som jeg det selv har ejet og haft haver, for den Summa 50 Rigsdaler, siger halvtredsindstyve Rigsdaler. Følgelig betaler altså fra undertegnede dato, på den kongelige Amtstue, hvad udgifter deraf måtte blive fordret. Og da nu køberen, bemeldte Jens Christensen, haver til mig som meldt, betalt den accorderede købesumma 50 Rigsdaler, så deklarerer jeg herved for mig og mine arvinger, ingen videre lod eller del, ret eller rettighed, at have i bemeldte eng, og det af sandflugt ødelagte agerjord og eng, men skal, som meldt ene og alene tilhøre mere bemeldte Jens Christensen og hans arvinger. Dette til bekræftelse under min hånd og segl, samt antagne laugværge sognepræsten Hr. Christen Fabricius underskrift og hostrykte signet. Og til vitterlighed, bedet mine sønner Mathias og Otto Ferslev med mig tillige at underskrive og forsegle.

Skagen, den 2. Januar 1799 Cathrine Holm, salige Ferslev's (L.S.)
Som laugværge Christen Fabricius, Sognepræst på Stedet (L.S.)
Til vitterlighed underskriver og forsegler efter begæring
Mathias Ferslev (L.S.) Otto Ferslev (L.S.)
At ingen købekontrakt, skriftlige konditioner eller noget sådant document, om dette køb, som skødet indeholder, af os, eller andre på vores vegne har været oprettet, det bliver herved af os bekræftet.
Cathrine Holm salige Ferslev's Jens Christensen

[Skøde- og panteprotokollen for Horns og Vennebjerg Herreder fra 9. maj 1785 til 12. juli 1802 (S25C -SP4), side 443]


Tinglæst den 25. juni 1817.Nr. 3, Christian 7, 1800, 9 Skilling Sølv. Hameleff Ebbesen i Mangel af Nr. 4 til 24 Skilling varlindere 2 Stk, af Nr. 3, som udgør lige Summa. test Riis.

Imellem underskrevne Peder Thøgersen Mollerup til Ellinggård og Bannerslund og Jens Christensen af Heden i Råbjerg Sogn er indgået og sluttet følgende

Købekontrakt

  1. Haver jeg Peder Thøgersen Mollerup solgt fra mig og mine arvinger til Jens Christensen og hans arvinger, det mig tilhørende sted på Heden i Råbjerg Sogn, Hjørring Amt, beliggende umatrikuleret, med sin i fæstehavende ejendomme og stedets tilhørende bygninger, med samme ret og rettigheder som jeg det selv haver haft, og således som samme mig er solgt af min moder efter købekontrakt af 13. september dette år.
  2. Stedet står fra dato for køberens regning og risiko i alle måder.
  3. Køberen holder sig den min moder allernådigst meddelte kongelige bevilling til Ellinggårds udskiftning af dato 19. maj 1798 i alle dele efterretlig.
  4. Det stemplet papir til kontrakt og skøde betaler køberen.
  5. Alle kongelige skatter betaler køberen på behørige sted uden ansvar for sælgeren.
  6. Købesummen er accorderet til 50 Rigsdaler, skriver halvtredsindstyve Rigsdaler, betales til sælgeren på Ellinggård den 10. juni 1802 eller i hans lognnert i Ålborg den 13. juni næstefter samme år, med et års rente 4 procento imod lovlig skøde.

Denne kontrakt, som af os og vores arvinger skal efterkommes og opfyldes, haver vi med vores hænders underskrift bekræftet, samt formået de nærværende 2de vitterlighedsmænd sammen med os til vitterlighed at underskrive.

Datum Ellinggård den 24. november 1800 Peder Mollerup Jens Christensen (med påholdt pen)
Til Vitterlighed Ole Pedersen Lars Nielsen fra Hjørring

På min søn Peder Thøgersen Mollerups vegne haver jeg dags dato modtaget de i denne kontrakt benævnte 50 Rigsdaler med Rente 4 Procento, fradraget hvad forhen til 7. december samme år er betalt i Landgilde i alt 1 Rigsdaler. For hvilke halvtredsindstyve og en Rigsdaler, herved ad intem kvitteres, og indstår jeg for, at det behørige skøde med alleførste skal blive overleveret.

Ellinggård den 10. juni 1802 Karen Vråe Larsen, enke af Mollerup

[Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn købstad fra 10. januar 1816 til 14. juni 1820 (B26 -SP1), side 336]


Skøde

Tinglyst den 25. juni 1817, Nr. 18.364. Nr. 4, Christian 7., Fire og tyve Skilling. Meingle 1804 Ebbesen. Betales med 1/8 del mere.

Underskrevne Peder Thøgersen Mollerup, til Halkjer, tilståer og hermed vitterliggør: At have solgt og afhændet, ligesom jeg nu og til opfyldelse af den imellem mig og Jens Christensen under 24. november 1800 indgangne og herhos hæftede købekontrakt, hermed jeg sælger og bort skøder, fra mig og mine arvinger til Jens Christensen og hans arvinger det under Ellinggård forhen lagte og af køberen sidst i fæstehavte umatrikulerede hus og jorder i Heden i Råbjerg Sogn. Alt under de i købekontrakten fastsatte vilkår, hvoriblandt især til efterretning for køberen og efterkommende ejere af dette hus, udtrykkelig gentages:

At Huset med dets ejendomme ingensinde må sælges eller overdrages for dermed at komplettere nogen hovedgård, eller derunder at henlægges til hoveri.

Thi som køberen, førnævnte Jens Christensen, har betalt mig den accorderede købesumma 50 Rigsdaler, skriver Halvtredsindstyve Rigsdaler, meddeles han på indbemeldte hus dette ejendomsskøde, i hvis følge jeg erkender ingen ydermere ejendoms rettighed dertil at have, men skal endog lovlig tilsvare vanhjemmel, om nogen, imod forventning, måtte befindes.

Bangsbo den 11. oktober 1804 P.Mollerup (L.S.)  
Til vitterlighed, som overværende A.Kristensen Carl Landberg
  begge tjenende på Bangsbo

[Skøde- og panteprotokollen for Horns herred og Frederikshavn købstad fra 10 JAN 1816 til 14 JUN 1820 (B26-SP1), side 337]

Der er ikke tinglyst låneoptagelser, men det kan være optaget utinglyste lån. Det kan dog også tænkes at årsagen til, at der gik 4 år fra udstedelse af købekontrakten i 1800 til skødets udstedelse i 1804 var, at Jens i denne periode betalte købesummen. Oplysningen om jordens kvalitet må betyde, at hovedindtægten kom fra fiskeri..

Heden og Hvidemose, Råbjerg Sogn. Vejen i østlig-vestlig retning er den senere Hirtshalsvej.
Den røde signatur betyder lyng.

 

S
© Frode Engbæk og
Kristian Frederik Christensen
Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-May-2018e -->